dilluns, 20 de setembre de 2021
  
 
ATENCIÓ AL CIUTADÀ > Gestions i tràmits > Formularis Exercici DretsFormularis d'exercicis de drets


En compliment de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i aplicació del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, informa i comunica que té la facultat d'exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d'oposició al tractament de les seves dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se personalment a l’Hospital de Terrassa o bé per escrit a través del correu electrònic atencioalciutada@cst.cat. Haurà d'adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d'identitat o bé documentació identificativa equivalent juntament amb el formulari complimentat.

Sol·licitud exercici dret d’accés

Sol·licitud exercici dret de rectificació

Sol·licitud exercici dret de supressió

Sol·licitud exercici dret a la limitació

Sol·licitud exercici dret a la portabilitat

Sol·licitud exercici dret d’oposició

 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea