dimecres, 20 d’octubre de 2021
  
 

Innovació


PROJECTE HEMODINN

HEMODINN és el projecte de compra pública d’Hemodiàlisi Domiciliària Innovadora coordinat pel Consorci Sanitari de Terrassa amb la col·laboració de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, que té per objectiu implementar un servei d’Hemodiàlisi Domiciliària per tractar i monitoritzar a distància als pacients des del seu domicili incorporant noves tecnologies en totes les fases del procés d’hemodiàlisi.


 PROJECTE INFINITY

El projecte INFINITY està dissenyat per posar al mercat una solució TIC que facilita la vida independent de les persones amb Deteriorament Cognitiu Lleu, una condició que és més greu que el deteriorament cognitiu normal que arriba amb l’envelliment, però que és menys debilitant que la demència. Mitjançant el suport de la funció cognitiva, la solució no només augmenta la independència, sinó que també pot frenar la progressió del Deteriorament Cognitiu Lleu.
PROJECTE T'ACTIVA

Programa de foment de la participació ciutadana i d’altres agents del sistema d’innovació que faciliti la descoberta emprenedora de solucions als reptes de vida saludable urbana.

D’aquesta manera s’impulsarà un ecosistema innovador al voltant de solucions mòbils aplicades a la promoció de la vida saludable urbana.PROJECTE DIALCAT

En aquest moments hi ha dades epidemiològiques robustes de què els pacients amb diabetis mellitus tipus 2 (DM2) tenen entre 2-3 vegades més prevalença de deteriorament cognitiu greu i malaltia d'Alzheimer (MA) que la població no diabètica equiparada per edat. Això comporta un greu problema socio-sanitari. Aquest col·lectiu genera al sistema sanitari una despesa d’aproximadament 5.500 milions d’euros a Espanya.

Per tal d’afrontar aquest problema cal una aproximació multidisciplinària que suposarà una millora cost-eficiència i cost-benefici. En aquest sentit DIALCAT planteja un abordatge integral que inclou recerca clínica observacional, un estudi pilot d’intervenció per tal de millorar el control metabòlic que inclou el desenvolupament i validació d’un dispensador electrònic que garanteix i monitoritza l’adherència al tractament mèdic i les condicions de salut dels malalts. Aquest nou abordatge involucra a tots els actors relacionats (clínics, cuidadors, pacients i farmacèutics) i té com objectiu final retardar al màxim l’aparició de MA amb el retorn social i econòmic que això comporta pel CATSalut.

 

 

PROJECTE NANONAFRES

OBJECTIU

Disseny i elaboració d’estudis pre‐clínics i assajos clínics, per l’aplicació per via tòpica de nano vesícules (QUATSOMES) amb factor de creixement epidèrmic (EGF), per facilitar l’epitelització i el tancament de les lesions cutànies a pacients que presenten úlceres per insuficiència venosa. Avaluació de l’eficàcia i seguretat d’aquest nou producte orientat a millorar significativament els tractaments actualment disponibles per Úlcera Venosa.


RESULTATS ESPERATS

a) Resultats positius de la fase pre‐clínica‐prova de concepte.

b) Eficàcia i seguretat en fases clíniques posteriors.

c) Els drets i el benestar dels subjectes humans estan protegits.

d) Les dades obtingudes en l’assaig són exactes, completes i verificables amb els documents font.

e) La realització de l’assaig està d’acord amb el protocol i les esmenes aprovades amb la BPC i amb la normativa vigent.


RESULTATS OBTINGUTS FINS LA PRIMERA JUSTIFICACIÓ

Definició de característiques de prototip de producte per a avaluació invitro i invivo. Preclínica Galénica

S’ha desenvolupat l’estudi del prototip de nanovesícules tipus quatsomes incorporant el factor de creixement epidèrmic EGF, per la realització d’assajos d’avaluació biològica de la seva activitat i toxicitat. L’activitat realitzada ha sigut aquella que porta a la definició de les característiques de prototip de nanoformulació d’EGF com a producte intermig que s’utilitza en els assajos in‐vitro i en part dels assajos in‐vivo. La definició de forma de producte acabat, que serà utilitzada en l’avaluació clínica, està condicionada a aquesta formulació prèvia de nanomedicina que s’està realitzant i encara en curs en la tasca anterior.


Estudis farmacológics invitro i invivo. Preclínica adecuació a model experimental

Els estudis preliminar mostren que totes les nanovesícules estudiades són no irritants dèrmiques. Aquest fet és molt positiu tenint en

compte l’aplicació tòpica futura de la nanomedicina.


Definició de protocols de producció sota GMPs:

S’ha fet un primer disseny conceptual d’una planta de producció de NV‐EGF sota GMPs amb dimensionat preliminar i proposta de materials d’equip. S’han fet els corresponents balanços de masses segons aquest disseny conceptual. S’ha avaluat la compatibilitat GMPs segons el disseny conceptual.


Preclínica presentació a regulatòries

S’han realitzat els primers passos per tal de realitzar una consulta a l’Agència Regulatòria Espanyola AEMPS i en concret a

la Oficina de Apoyo a la Innovación y Conocimiento sobre Medicamentos recentment posada en funcionament per la AEMPS.


Disseny de protocol d’assaig clínic

S’ha generat un primer esborrany d’assaig clínic que contempla els següents aspectes:

1.- S’estableix el disseny de l’estudi.

2.- S’estableixen i es justifiquen criteris de selecció (inclusió i exclusió) per tal una mostra homogènia.

3.- S’estableixen les característiques del disseny de l’assaig com ara els aspectes del mostreig i reclutament, el procediment d’aleatorització, la descripció de la intervenció d’estudi i la justificació de la intervenció control, la definició de les principals mesures del resultat, els instruments i les unitats de mesura, i els criteris d’avaluació, el temps de seguiment i les visites de control, l’establiment de mesures de control de biaixos, d’altres variables d’estudi, els altres tractaments permesos, criteris de retirada o la descripció d’un pla d’anàlisi.

Aquest borrador de protocol també serà la base de la consulta de les qüestions clíniques que seran realitzades davant de la Agencia Espanyola del Medicament i de Productes Sanitaris. 

FINANÇAMENT DE LA COMPRA DE RESPIRADORS PER A FER FRONT A LA CRISIS PROVOCADA PER LA COVID-19

Degut a la pandèmia ocasionada per la COVID-19, les entitats del sector de la salut, s'han vist abocades a haver de fer front a grans inversions en material fungible i equipaments, per tal de poder donar resposta a la crisi ocasionada. Amb els fons provinents del programa PO FEDER de CATALUNYA 2014-2020 s'estan finançant les compres dels respiradors que vam haver d'adquirir de manera urgent. 


PROYECTO MAFIPAR

Realizado conjuntamente con la empresa Linkcare Health Services pretende mejorar la calidad de vida de los pacientes renales mediante el ejercicio físico, el telecoaching y la telemonitorización automática.


 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea