#CSTDOSPUNTS

Què és el Benchmarking Sanitari 3.0 (BS3) BS3 és una plataforma d'anàlisi per la GesƟó Sani- tària, on els hospitals que parƟcipen poden analitzar indicadors de gesƟó clínica ajustats del propi centre, i comparar-los lliurement amb la resta de centres adscrits, amb metodologi- es homogènies, estandar- ditzades, transparents i replicables. Les dades ana- litzades corresponen als CMBD d’hospitals d’aguts que un cop verificats, ho- mologats i dissociats, es transformen en bases de dades d'indicadors. SistemàƟcament s'idenƟfi- ca quins centres són benchmark , tant en cadas- cuna de les dimensions d'anàlisi, com en la valora- ció global d'excel·lència. D'aquesta manera es reco- neixen als hospitals amb millors resultats, i la resta dels hospitals tenen una referència real amb la qual comparar-se. Em el BS3 parƟcipen ac- tualment 35 hospitals ca- talans. 10 10 SABÍEU QUÈ.... Analitzats 6.584 episo- dis (2016), de 31 hospitals el CST està entre els 4 millors fet pel qual se’ns va sol·licitar parƟcipar en una sessió per comparƟr bones pràcƟques en rela- ció al procés de pròtesi de genoll . El CST te resultats excel·lents en estada hospitalària del procediment de pròtesi total de genoll (PTG) Cada dia el CST genera més de 8 milions de registres per dur a terme la seva acƟvitat. Amb aquestes dades es generen els indicadors i la informació neces- sària per fer el seguiment i l’avaluació de les acƟvitats assistencials. En aques- ta secció us presentarem periòdicament alguns dels més destacats. Aquests resultats no són producte de l’atzar sinó que han estat el resultat de la feina i l’esforç de l’equip en l’adopció d’una manera determinada de treballar que es coneix com un programa de Fast Recovery o fast Track . L’any 2012 es va iniciar un projecte de la ma d’uns consultors externs, amb meto- dologia basada en grups de treball mulƟdisciplinari. Es va trigar 3 anys en tenir resultats consolidats ja que els canvis que són molts, no són fàcils. Les persones necessiten senƟr-se còmodes i d’altra banda tampoc tots els recursos necessaris van estar disponibles des del primer moment.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxMzA5