#CSTDOSPUNTS

Altres resultats S’ha començat a fer en- questes de saƟsfacció entre els pacients i els resultats preliminars mostren una elevada saƟsfacció en la valoració de la consulta prèvia, les sessions informaƟves i l’atenció rebuda al quirò- fan i a la planta, així com dels professionals. Claus de l’èxit L’apoderament del paci- ent en la seva autocura des del mateix moment de la indicació de la ci- rurgia fins a la recupera- ció complerta és fona- mental per assolir els resultats. També desta- caríem la importància del control del dolor que condiciona d’altres as- pectes com la mobilitza- ció precoç. Però potser el més important és que l’equip cregui en el pro- jecte, i que és possible 11 Què és el Rapid Recovery® ? El concepte de Rapid Recovery® (RR) va ser creat l’any per l’equip del Dr. Husted del Hvidovre Hospital de Co- penhague. Es tracta d’un complet sis- tema de gesƟó de la qualitat assisten- cial sanitària que engloba tots aquells procediments i departaments hospita- laris que envolten al pacient que se sotmet a una artroplàsƟa des del pre- operatori fins més enllà de l'alta hospi- talària. Els beneficis que el Programa RR aporta podríem resumir-los en: • OpƟmització resultats mèdics i quirúrgics • Augment SaƟsfacció del pacient • Reducció dels costos dels procedi- ment En què es diferencia el RR d’un procés quirúrgic convencional: El procés s’inicia a Consulta Externa de COT quan el traumatòleg informa al pacient sobre el programa. D’altra banda anestesiologia inclou aquests pacients en un programa de gesƟó individualitzada per part d’hematolo- gia que minimitza el risc de transfusió. Quinze dies abans a Consulta d’infer- meria de RR es fa una valoració indivi- dualitzada de les necessitats del paci- ent i el seu entorn i se li explica en què consisteix el programa. Poste- riorment el pacient acompanyat del seu cuidador assisteix a una sessió grupal on se li explica què és l’artrosi, en que consisteix el procés de l’artro- plàsƟa, com serà el seu postoperatori i de quina manera pot contribuir ell a fer que els resultats siguin òpƟms i es comença a treballar ja el retorn al domicili. Des de la implantació del RR també s’han incorporat algunes modificaci- ons en la tècnica quirúrgica i anestèsi- ca com ara l’eliminació dels redons, la LIA (infiltració local d’anestèsics), re- ducció del temps quirúrgic i d’altres mesures per limitar les pèrdues de sang. Durant la hospitalització es treballa per una recuperació ràpida. La rein- tr oducció de la dieta és immedia ta, el p as de la medicació a la via or al, la mobilització i la rehabilitació son pre- coces, i es reforcen els conceptes ex- posats en les sessions preparatòries. Un element clau és el control del dolor que ha de permetre dur a terme la mobilització i la rehabilitació. Tal com apuntàvem al principi aquesta programes es basen en el treball mul- Ɵdisciplinari. En el cas dels RR hi parƟ- cipen des del traumatòleg, la inferme- ra, l’administraƟva, l’anestesiòleg, la fisioterapeuta, l’ hematòloga, la treba- lladora social, i en alguns casos fins i tot els professionals de convalescèn- cia . Plans de futur Malgrat estem saƟsfets dels resultats, seguim treballant i en aquests moments ens plantegem com millorar el control del dolor agut en el postoperatori immediat in- corporant la figura d’una infermera gestora del dolor, així com la possibilitat d’anular la reserva de sang. “El pacient i el seu cuidador s’impliquen en el procés de prepa- ració i recuperació de la cirurgia de manera que es fan cor res- ponsables de la seva autocura, en l’assoliment dels objecƟus comparƟts amb l’equip que els atén”

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxMzA5