#CSTDOSPUNTS

Seguint les prioritats definides pel Departament de Salut, destaca la voluntat d’im- plementar un model sanitari basat en l’atenció comunitària i intersectorial, que lluiƟ contra les desigualtats en salut. En aquest senƟt, s’advoca per la promoció d’esƟls de vida saludable i la inclusió de la recomanació d’acƟus en la disciplina dels professionals sanitaris. També s’aposta per definir un pla d’actuació específic front la legionel·la, d’especial rellevància en aquest territori, i l’acció coordinada i complementària entre el sector salut i altres agents de l’administració, entre d’al- tres. Es proposen actuacions per afavorir la parƟcipació i apoderament de les persones envers la seva salut i es fa mitjançant l’aposta per La Meva Salut (LMS) com a ins- trument per avançar en la informació i responsabilització del propi pacient. D’altra banda, es potencia el treball en xarxa dels serveis sanitaris del territori, assegurant una atenció integrada, garanƟnt el conơnuum assistencial i millorant-ne l’accessi- bilitat. Es desplegaran a nivell territorial les grans estratègies nacionals sobre el nou model d’atenció primària i salut comunitària (ENAPISC) o sobre l’atenció con- Ɵnuada i urgent (PLANUC), entre d’altres, i es revisaran i consolidaran els models d’atenció ja implementats. Els serveis sanitaris del territori s’arƟculen en: ♦ 34 equips d’atenció primària que donen servei a la població a través dels 45 centres d’atenció primària (CAP) i els 7 consultoris locals (CL) ♦ 4 centres d’atenció a la salut sexual i reproduc- Ɵva (ASSIR) ♦ 247 oficines de farmà- cia ♦ 2 centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) ♦ 3 hospitals amb 1.136 llits convencionals ♦ 4 centres d’atenció soci- osanitària amb una ca- pacitat d’internament de 443 pacients ♦ 7 centres de salut men- tal d’adults (CSMA) ♦ 6 centres de salut men- tal infanƟl i juvenil (CSMIJ) ♦ 3 centres d’hospitalitza- ció en salut mental ♦ 6 centres d’atenció i seguiment a les drogo- dependències (CAS) 14 14 El Pla Estratègic Sanitari del Vallès Occidental NOVETATS DEL SECTOR Es presenta el full de ruta per millorar l'atenció sanitària i la salut de la població del Vallès Occidental per als propers quatre anys • El Pla estratègic sanitari prioritza les actuacions que han de permetre adap- tar els serveis a les necessitats de la població • Es realitza aprofitant el coneixement de les enƟtats ciutadanes, els profes- sionals de la salut i els ajuntaments del Vallès Occidental

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxMzA5