#CSTDOSPUNTS

La comissió de millora de la pràcƟca clínica del CST va començar la seva acƟvitat a finals del 2013, seguint la línia de treball del projecte Essencial del CatSalut. Aquesta comissió té com objecƟu impulsar millores de la pràcƟca clínica per subsƟtuir aquelles que aporten poc valor , fomentant els principis de la metodologia “Right care” per maximitzar el valor de la pràcƟca clínica. També promou i dona suport a la difusió de bones pràcƟques clíniques que s’esƟguin duent a terme en el CST per contribuir a la seva disseminació. Integrada per un conjunt de professionals de tots els àmbits assistencials, ha analitzat des del 2013 40 propostes, ha elaborat set recomanacions. Tres propostes més es troben actualment en fase d’estudi. Amb la fi de millorar la divulgació de les seves acƟvitats i recomanacions de la comissió organitza i parƟcipa en sessions i jornades internes i externes. En aquest butlleơ trobareu periòdicament algunes de les recomanacions elaborades o bones pràcƟques implementades en la comissió. En aquest primer número us presentem el treball realitzat per millorar les indicacions de les proves preoperatòries i els primers resultats aconseguits fruit de la implementació d’aquesta recomanació. Des d’aquest espai volem convidar a tots els professionals assistencials a parƟcipar fent-nos arribar propostes de millora de la pràcƟca clínica per treballar en la comissió. La CMPC en xifres ♦ 35 propostes de millora analitzades ♦ 7 recomanacions publica- des ♦ 5 tallers de formació en Right care , GRADE i meto- dologia lean ♦ ParƟcipació en projectes de recerca (grup MAPAC) ♦ Impulsora de l’organitza- ció de les jornades de les CMPC de Catalunya ♦ Experiència finalista en les jornades del Pla de Salut ♦ Compta amb una experi- ència acreditada per L’OIGS (AQUAS) ♦ Premi en gesƟó de la inno- vació en processos UCH 2 2 La comissió de millora de la pràcƟca clínica (CMPC) LES COMISSIONS CLÍNIQUES DEL CST “En les comissions clíniques del CST hi parƟcipen 580 professionals” La parƟcipació en grups de treball, comissions i comitès genera un valor afegit que ens situa més enllà de l’assistència individualitzada i ens permet disposar d’una perspecƟva amplia de l’atenció sanitària que oferim i de la que volem aconseguir. Els professionals que parƟcipen en les comissions clíniques del CST assessoren sobre els principals àmbits de coneixement . En aquesta secció us presentem qui son, quines acƟvitats duen a terme i i els principals resultats.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxMzA5