#CSTDOSPUNTS

RECOMANACIONS ELABORADES 2017 • Adequació de les proves preoperatòri- es • Prescripció social per la Desprescrip- ció d’anƟdepressius • Millora del procés d’atenció a la Insufi- ciència cardíaca • Actuacions per millo- rar el descans noc- turn dels pacients • Adequació indicaci- ons de la radiografia d’abdomen en Ur- gències 3 RESULTATS DESTACATS Clàssicament es ve assumint com a ruƟnària la realització de proves di- agnòsƟques associades a la valoració de qualsevol pacient quirúrgic. No obstant, les recomanacions actuals emeses per les principals societats cienơfiques proposen opƟmitzar les proves sol·licitades en funció de les caracterísƟques del pacient i la com- plexitat del procediment quirúrgic. Amb l'objecƟu d’adequar la sol·licitud de proves preoperatòri- es en el CST es va dissenyar un algoritme de presa de decisions basat en aquestes variables que permet classificar la complexitat en tres nivells, indicant les proves preoperatòries necessàries en cada cas. Aquest algoritme va ser introduït en el gestor clínic, facilitant el procés de sol·licitud mitjançant desplegables de selecció que calculaven la com- plexitat automàƟcament . Tanmateix, es va fer formació sobre les indicacions i uƟlització d’aquest nou sistema de sol·licitud als professi- onals dels serveis prescriptors. En els tres primers mesos des de la posada en funcionament s’ha evidenci- at una disminució de les proves en els procediments quirúrgics que requerei- xen ingrés i en els procediments de cirurgia major ambulatòria. El projecte va ser liderat per professio- nals del servei d’Anestesiologia. Algoritme de presa de decisions Adequació de les indicacions de proves preoperatòries Membres de la CMPC President: Antonio Sánchez Hidalgo Elena Medarde Carme Casas CrisƟna Roure Marta Ferrer Alba Estebanell Oriol Manuel Josep Tost Justo Rueda Roser Guillamat J. Antonio Bernia CrisƟna Lacoma Yolanda Ribas Avelina Espina Mariona Roca Núria García Joan González Josep Quilis Marta Torné Mº Queralt Soler “L’adequació de les indicacions de proves diagnòsƟques és una de les principals línies de treball de la comissió ” Reducció de la demanda de Rx de tòrax i ECG abans i després de la intervenció

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxMzA5