#CSTDOSPUNTS

5 DESCRIPCIÓ DEL CAS Sra. de 58 anys que té com antecedent que va ser diagnosƟcada de neoplàsia de mama al 2012. Es va tractar amb cirurgia conservadora, però la pacient va rebutjar tractament complementari amb radioteràpia. Actualment es diagnosƟca una recaiguda a la mama, i és valorada al seu hospital de referència. En aquesta ocasió se li va aconsellar fer una mastectomia + radioteràpia + quimioteràpia. La malalta no va estar d’acord amb la proposta de tractament, i va demanar segona opinió a una clínica privada. Li van aconsellar també la realització d’una mastectomia +radioteràpia + quimioteràpia, però al mateix ac- te quirúrgic li van col·locar una pròtesi mamària. Va tenir com a complicació una necrosi i una infecció, li van reƟ- rar la pròtesi i li van posar un expansor. Ens deriven a la pacient des de el seu hospital de refe- rència, per valorar si cal el tractament amb radioteràpia complementaria. Pel resul- tat anatomopatològic el tractament de radioteràpia indicat és irradiar la paret toràcica i les àrees ganglionars ( axil.lo supraclavicular). La pacient només accepta fer el tractament de les àrees ganglionars i no tractament de paret toràcica. La irradiació de la paret toràcica amb expansor té com possibles complicacions una capsuliƟs de la pròtesis que obligaria a treure-la o que el resultat estèƟc quedi afec- tat després del tractament de radioteràpia. La pacient no vol assumir aquestes possibles complicacions ja que li han hagut de treure la primera pròtesi i, a més, totes aquestes intervencions les està fent de manera privada. La pacient també ha rebutjat el tractament de quimiote- ràpia. La pacient comenta que estaria disposada a signar el consenƟment informat amb limitacions a la proposta de la radioteràpia; és a dir només accepta la irradiació de les àrees ganglionars i no accepta la irradiació de la paret toràcica. El metge responsable de la pacient planteja els dubtes de la validesa del document de consenƟment informat i de si és adequat acceptar els límits que posa la pacient al tractament. IdenƟficació del conflicte èƟc El nucli èƟc del cas que ens ocupa és el dubte que gene- ra en el professional el rebuig d’una part del tractament proposat. En aquest cas es planteja una disjunƟva entre el tracta- ment ofert pel professional (beneficència) i el respecte al dret a l’autonomia que té la pacient, el qual inclou el dret a acceptar amb limitacions un determinat tracta- ment. Recomanacions: Des del CEA entenem que en una situació com la plante- jada: Les limitacions que demana la pacient a l’oferiment tera- pèuƟc proposat no suposen una actuació fúƟl ja que és manté l’eficàcia del tractament en l’àrea tractada, i per tant, un benefici terapèuƟc per a la malalta. La demanda de limitació al tractament manté coherència amb la trajectòria de decisions preses per la malalta al llarg de la història de malalƟa. Portar a terme la proposta terapèuƟca amb les limitacions que planteja la malalta, suposa també el respecte a la seva decisió autònoma respecte el seu projecte vital. La malalta accepta signar el rebuig a la part de la propos- ta terapèuƟca que ella limita. Si el Servei disposa d’un CI específic per RT en neoplàsies de mama i paret toràcica pot uƟlitzar-se perquè la malalta signi el rebuig a aquest. La negaƟva pot constar en el document de CI que acom- panya la proposta de l’actuació (no cal que en sigui un altre de diferent).. És imprescindible que també es detalli el procés de la informació i de la limitació al tractament proposat a la història clínica. “ ... el procés de decisió davant del refús ha d’estar explicat a la història clínica del malalt . A fi de disposar de més elements per a la decisió final a l’hora d’acceptar o no la limitació de tractament propo- sada per la malalta, seria convenient contemplar el vin- cle establert al llarg del procés assistencial entre la malalta i el servei d’Oncologia de l’hospital de referència, i no recaure únicament la decisió al Servei de Radioterà- pia . Consideració èƟca sobre un cas de rebuig parcial del trac- tament

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxMzA5