#CSTDOSPUNTS

Població atesa ♦ Àmbit d’actuació Ter- rassa ♦ Cobertura: 9 residènci- es geriàtriques ♦ 484 pacients acƟus en 7 Aquest projecte, vol assolir l’atenció a les vint-i-sis residències de zona d’influència del CST, realitzant un atenció proacƟva per conèixer l’estat de salut dels residents i reacƟva en situacions de descompensació, tre- ballant estretament amb l’equip pro- pi de la residència. Vam començar a fer atenció directa a l’octubre del 2014 un cop disse- nyat i aprovat el pla, incorporant progressivament residències del ter- ritori del CAP Terrassa Nord i Sant Llàtzer, fins a les nou en que actual- ment intervenim, essent pràcƟca- ment la meitat de la població total de residències. El nostre mètode de treball es basa en la valoració geriàtrica integral, que consisteix en conèixer els ante- cedents patològics i les malalƟes acƟves, la funcionalitat, situació cog- niƟva-emocional i l’entorn familiar. Des de l’inici, s’han valorat a 700 residents, amb la posterior conƟnuï- tat assistencial. S’estableix un pla individualitzat d’a- tenció que ens permet conèixer l’es- tat de salut del resident, adequar el tractament, establir nivell terapèuƟc, informar i acordar decisions amb el propi resident i la família i atenció a final de vida. En cas necessari també fem la coordinació amb hospitalitza- ció, Hospital de Dia, consulta exter- na, urgències i /o Unitat de Cures Pal·liaƟves Funcionament Membres de l’’EAR Coordinació : Mercè Salvador Mercè Salvador (Geriatra) Rocío Ojeda (Infermera) Isabel Arcas (GPAC) Carme Tello (GPAC) “L’EAR es coordina amb les Unitats Bàsiques d’Assistència (UBA) dels equips d’Atenció Primària i amb els disposiƟus d’atenció a la cronicitat hospitalaris ( Servei d’Urgències, Hospital de dia del PCC i Unitat de Cures Pal·liaƟves ) per garanƟr la conƟnuïtat assistencial” Contenció en despesa en medicaments i accessoris (2017 – 2016) Resultats destacats Pel què fa a resultats, tot i que queda molt camí per recórrer, hem reduït el nombre de consultes a urgències, ingressos i visites a CCEE . Així com la reducció de la despesa de farmàcia. A banda d’aquestes dades, podem constatar una gran saƟsfacció amb el treball conjunt amb els professionals de les residències, i l’agraïment per l’atenció dels resident i famílies. L’atenció a residències és un projecte engrescador que hem abordat amb il·lusió, convençudes que la nostra feina acabarà donant bons resultats de salut en aquesta població que es beneficia d’una atenció geriàtrica. Volem i cal seguir treballant per poder ampliar l’equip, assumir la resta de residències de l’entorn i consolidar el projecte. Places Increment places de residents Increment despesa farm. NO EAR -3,03%6 12,96%55 EAR 6,97%5 4,38%5

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxMzA5