#CSTDOSPUNTS

L’àmbit en xifres 2017 > 100 professionals > 7000 visites/any al PSP > 31000 visites/any als CSMA > 7000 visites/any al CSMIJ > 6000 visites al CAS > 1200 visites/any a la Uni- tat de Joc Patològic i Addic- cions no Tòxiques > 100 usuaris/any a Clínica de LiƟ > 20000 sessions als Serveis de Rehabilitació Comunità- ria > 300 interconsultes/any > 2500 visites/any a urgèn- cies > 55 altes/any a l’hospital de dia > 300 altes/any a la planta d’aguts Acreditació per a la forma- ció de 6 residents/any > 16% dels facultaƟus amb grau de Doctor. 10 arƟcles publicats en revistes indexades el 2017 8 8 L’àmbit d’Atenció a la Salut Mental Salut Mental en tots els àmbits “El model assistencial del CST s’estructura en 7 àmbits d’atenció als usuaris” El nostre model assistencial es basa en àmbits d'atenció que agrupen recursos de tots els nivells assistencials per donar resposta a processos clínics similars. Cada àmbit d’atenció ofereix un conjunt de funcions i prestacions amb uƟlitat clínica. En aquesta secció us els hi presentem. Residència Mossèn Homs GRUP D’INTERCONSULTA I SALUT MENTAL D’ENLLAÇ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Pla de Serveis Individualitzat (PSI) Joc Patològic i Addiccions No Tòxiques Hospitalització Parcial (H. Dia) Hospitalització d’Aguts Serveis de Rehabilitació Comunitària (SRC) Servei d’Urgències Programa de Suport a AP (PSP) Clínica de liti Centres de Salut Mental (CSMA, CSMIJ, CAS) P H Unitat de Son Diàlisi peritoneal Psiquiatria Oncològica SM InfantoJuvenil Neuropsicologia SM Perinatal Pal·liatius Residència Mossèn Homs Psicodermatologia Unitat de Ferides Complexes Programa de Psicosi Incipient habilitació c gnitiva EAIA Demències L’Àmbit d’Atenció a la Salut Mental ha experimentat un creixement conƟnu i molt notable des del 1994. Igualment que a la resta del CST, atenem la població de for- ma integrada des del primer nivell (programa de suport de salut mental a atenció primària, centres de salut mental d’infants, joves i adults, dependències tòxiques i no tòxiques), passant per l’atenció hospitalària (parcial i completa, i també al ser- vei d’urgències) fins la rehabilitació psicosocial de pacients complexos i crònics en els serveis de rehabilitació comunitària. No només ens centrem en l’assistència sanitària, sinó que tenim en compte la integració familiar, social i laboral dels nos- tres usuaris. Treballem, doncs, de forma mulƟdisciplinària, professionals d’atenció al ciutadà, infermeria, psicologia, psiquiatria, teràpia ocupacional i treball social. Els nostres àmbits Fem aquesta feina acostant-nos a la població: prestem assistència en salut mental en la majoria dels disposiƟus assistencials del CST. Igualment, col·laborant amb diferents agents comunitaris, ajuntaments, taules de salut mental, voluntariat, agents culturals, esporƟus... La lluita contra l’esƟgma en salut mental és una altra prioritat, donat que millora també l’evolució de les persones afectades. També treballem en col·laboració amb la resta de les especialitats del CST mitjan- çant el grup d’interconsulta i salut mental d’enllaç. La literatura cienơfica ha de- mostrat que quan s’atenen correctament els trastorns mentals associats a una malalƟa primària, aquesta malalƟa evoluciona més favorablement. La docència i la recerca són una altra de les nostres prioritats, com també desta- quem en l’apartat del nostre Àmbit en xifres.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxMzA5