CSTDOSPUNTS n6 2019

Les desigualtats generades per l'organització de la societat, fa que les possibilitats de desenvolupar-se en la vida i gaudir d'un bon estat de salut estiguin distribuïdes heterogèniament. Aquestes desigualtats s'observen en les condicions de vida de la primera infància, l'escolarització, la naturalesa de l'ocupació, les condicions de treball, les característiques físiques del medi urbanitzat i la qualitat del medi natural en què viu la població. L'estratificació social crea disparitats en l'accés al sistema de salut, i això dóna lloc a desigualtats en la promoció de la salut i el benestar, la prevenció i les possibilitats de restabliment i supervivència després d'una malaltia. Per tant, és essencial aconseguir l'equitat en les comunitats; és a dir, totes les persones han de poder desenvolupar el seu màxim potencial de salut independentment de la seva posició social i altres circumstàncies determinades per factors socials (3). L'equitat en salut és una brúixola que identifica les àrees prioritàries en què les polítiques han d'intervenir (4), i implica que els recursos siguin assignats segons la necessitat de la població (3). Davant les desigualtats és important conèixer tant les necessitats de la població (model de dèficits), com les forta- leses que posseeixen les persones, les organitzacions i els grups socials per aconseguir el major nivell possible de salut (model d'actius per a la salut) (5). Un actiu per a la salut (AS) es defineix com "qualsevol fac- tor (o recurs) que millora la capacitat de les persones, co- munitats, poblacions, sistemes socials per mantenir i soste- nir la salut i el benestar, i que els ajuda a reduir les desi- gualtats en salut "(6). L'actiu té el potencial per promocio- nar la salut, independentment dels nivells de desavantatge d'aquesta comunitat, apoderant. Les evidències mostren que les comunitats més cohesives; és a dir, amb forts vin- cles i llaços socials, tenen més probabilitats de mantenir i conservar la salut, fins i tot davant les adversitats (6). Els conceptes abordats han de ser els rails que guien la construcció d'intervencions comunitàries i polítiques sani- tàries, que ofereixin eines i facilitats a les comunitats per a créixer en salut i cohesió, i han d’esdevenir la raó de ser de la nostra Atenció Comunitària, doncs marcarà el futur de la salut de la nostra comunitat. 2 2 DESIGUALTAT EN SALUT I ACTIUS EN SALUT Sílvia Tierz, Infermera CAP Terrassa Est; Cèlia García Gutiérrez ,Subdirectora Àmbit Atenció Primària Montserrat Ureña, Directora Àmbit Atenció Primària. Definint conceptes que determinaran el nostre futur. 1. Espelt A, ConƟnente X, Domingo A, Domínguez MF, Fernández T, Monge S, et al. La vigilancia de los determinantes sociales de la salud. Gac Sanit. 2016;30 (S1):38–44. 2. Whitehead M, DahlgrenG. Levellin Up (I): a discussion paper on concepts and principles for Tackling Social InequiƟes in health. Copenhague: Organización Mundial de la Salud. 3. Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad [Sede Web]. Madrid: Gobierno de España; [acceso el 2 de Enero del 2018] Equidad en Salud y Desigualdades Sociales en Salud [aproximadamente 3 panta- llas]. Disponible es: hƩps:/ /www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/ desigualdadSalud/EquidadSaludyDSS.htm 4. Cabeza E, March S, Cabezas C, Segura A. Promoción de la salud en atención primaria: si Hipócrates levantara la cabeza…. Gac Sanit. 2016;30 (S1):81–6. 5. Gállego J, Aliaga P, Benedé CB, Bueno M, Ferrer E, Ipiéns JR, et al. Las redes de experiencias de salud comunitaria como sistema de información en promoción de la salud: la trayectoria en Aragón. Gac Sanit. 2016;30:55–62. 6. Hernán M, Antony M, Mena AL. Formación en salutogénesis y acƟvos para la salud. Formación en salutogénesis y acƟvos para la salud.1ed.Escuela Andaluza de Salud Pública. Consejería de salud y bienestar social; 2010. Segons l'OMS el concepte "Determinants socials de la salut" engloba "les circumstàn- cies en què les persones nei- xen, creixen, viuen, treballen i envelleixen" (1). El Model So- cioeconòmic de Salut elaborat per Dahlgren i Whitehead pre- tén exposar el complex engra- natge de causes i efectes dels determinants socials (2) El Sistema Sanitari seria respon- sable del 20% de la Salut de les persones. La salut i el sistema sanitari

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxMzA5