CSTDOSPUNTS n6 2019

La coordinació d’aquest butlleơ la porta a terme el comitè editorial. Si vols fer propostes per presentar el teu equip, programa o acƟvitat assistencial que consideris que pot ser d'interès pels professionals del CST ens les pots fer arribar al següent enllaç: emedarde@cst.cat 8 Comitè editorial Carme Casas Marta Codinas Alba Estebanell Araceli Griñó Elena Medarde Núria Pagés Joan Paloma Mariona Roca CrisƟna Roure Maite Sanz Joan Torras L’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC) L’Estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària (ENAPISC) té com a missió impulsar un nou model assistencial, amb l’objecƟu principal d’enforƟr l’atenció primària i la salut comunitària i de consolidar-les com a eix vertebrador del sistema sanitari públic. Un dels principis bàsics del nou model consisteix a potenciar l’orientació comunitària com a estratègia salutogènica i que ajudi a superar les desigualtats socials en salut que són paleses a la nostra societat. Les línies estratègiques que defineix l’ENAPISC orienten el conjunt de transformacions que han de fer efecƟva la imple- mentació del nou model d’atenció. En aquest senƟt, l’ENAPISC defineix una línia estratègica específica que consisteix a desenvolupar la salut comunitària per abordar les necessitats de salut i socials de les persones de cada comunitat i, a més, la inclou com a procés assistencial clau dins la línia estratègica de salut integrada i de conƟnuïtat, per poder avaluar i im- plementar de manera homogènia els processos comunitaris que es porƟn a terme als diferents indrets del territori català . Una de les línies estratègiques que contempla l’ENAPISC és el desenvolupa- ment de la salut comunitària per abordar les necessitats relacionades amb la salut i les necessitats socials de les persones. Per abordar aquesta línia, d’una banda, el Departament de Salut disposa del Pla interdepartamental i intersec- torial de salut pública (PINSAP) i, de l’altra banda, hi ha totes les experiències de salut comunitària, com el projecte COMSalut. L’ENAPISC impulsarà aques- ta línia estratègica a través d’una metodologia de salut comunitària estàndard per a tot el territori elaborada per la Comissió Tècnica de Salut Comunitària. Els objecƟus operaƟus d’aquesta línia estratègica són: - Impulsar programes amb orientació comunitària des de l’atenció primària. - Abordar les desigualtats socials en salut des d’una perspecƟva d’equitat.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxMzA5