#CSTDOSPUNTS n5 2019

#CST DOSPUNTS Butlleơ Assistencial del CST ConƟnguts Editorial Quan l’atenció surt dels centres.........................1 El Servei d’Hospitalitza- ció a Domicili (HAD)....2 La Unitat Funcional del PCC...............................3 Quan l’atenció surt dels centres: els serveis d’atenció al voltant del domicili ...................4 i 5 EL PADES......................6 Atenció Domiciliària en Salut Mental ................7 El SAD a l’alta hospitalà- ria ................................8 Editorial Quan l’atenció surt dels centres L’atenció sanitària dels pacients crònics al seu domicili, té uns grans avantatges per la persona malalta donat que pot gaudir de les comodi- tats de casa seva i del seu entorn familiar, sense renunciar a una aten- ció mèdica adequada. Actualment, en el CST disposem d’un elevat nombre de disposiƟus domiciliaris que poden atendre al pacient, amb patologies cròniques, les seves descompensacions i també algunes patologies agudes, alguns dels quals s’expliquen en aquest butlleơ assistencial. Per una opƟmització de l’ús d’aquests recursos i una adequada atenció a les necessitats reals de les persones, garanƟnt sempre la conƟnuïtat assistencial, hem de fer front a uns reptes que són claus, entre els quals voldria destacar: - Definir clarament els objecƟus de cada disposiƟu i com es fa la coor- dinació entre ells. - GaranƟr la conƟnuïtat assistencial amb qualitat i amb seguretat, evi- tant la fragmentació en l’atenció. - Seleccionar adequadament els pacients i garanƟr la col·laboració i acceptació dels familiars/ cuidadors. - Integrar tots els disposiƟus implicats en la cronicitat, assumint l’ex- pertesa especialitzada i pivotant tot el procés en l’Assistència Primària com a referent. - Potenciar el paper del professional d’infermeria expert per a la gesƟó de tot el procés. - Coordinar els disposiƟus sanitaris amb els serveis socials amb una estratègia basada en els necessitats reals de la persona. - Donar a conèixer i informar als professionals, als pacients, i a les famílies dels diferents disposiƟus, com accedir-hi i la seva uƟlitat. Un model assistencial d’èxit al domicili necessita una visió integral i interdisciplinària, centrat en les persones, proacƟu i amb alta capacitat resoluƟva, i amb una visió territorial. EsƟc segur que al CST, amb la implicació de tothom assolirem l’objec- Ɵu. Dr. Jaume Boadas i Mir Director Assistencial Consorci Sanitari de Terrassa 1 Juliol 2019 Nº 5

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxMzA5