CSTDOSPUNTS n6 2019

#CST DOSPUNTS Butlleơ Assistencial del CST ConƟnguts Editorial Els determinants socials de la salut i l’atenció comunità- ria........................................1 Desigualtats en salut i acƟus en salut................................2 Talles de memòria al CAP Est........................................3 La Comissió d’Atenció Comunitària del CST.......................................4 La Salut Comunitària en xifres ...................................5 La importància de l’atenció mulƟdisciplinària.............6 i 7 L’estratègia d’Atenció Primà- ria i Salut Comunitària ...... 8 Editorial Els determinants socials de la salut i l’atenció comunitària La Medicina ha aconsellat sempre portar una vida sana, i els serveis assistencials han intentat sempre intervenir en aquest àmbit, amb més esforç que resultats. Si bé el coneixement i la informació són necessaris, no són suficients per aconseguir el diİcil objecƟu de modificar comportaments. S'anomenen determinants de la salut el conjunt de factors tant personals com socials, econòmics i ambientals que determinen l'estat de salut dels individus o poblacions. Les condicions en què trans- corre la vida influeixen molt més en les conductes de les persones que les recomanacions sanitàries de portar una vida saludable. Moltes vegades aquestes condicions de vida són precisament la raó per la qual les persones es mostren tan refractàries a canviar els seus hàbits, malgrat ser conscients de la seva importància. Avui en dia és necessari tenir presents aquests factors no sanitaris en l’atenció als nostres pacients i integrar-los en la valoració i el disseny dels plans terapèuƟcs individuals. Els professionals sanitaris poden detectar i reconèixer la influència d'aquests determinants, però modificar-los és un objecƟu que sovint sobrepassa les seves possibilitats. Es requereix per tant una aliança entre l'atenció primària, la salut pública i la comunitat per resol- dre'ls . Neix així el concepte d'Atenció Primària i Salut comunitària, que combina les acƟvitats de l’a- tenció primària amb la prevenció i amb la promoció de la salut, i que consisteix en proporcionar a la població els mitjans per exercir un major control i implicació en la seva salut amb l'objecƟu de millorar -la. Els plans comunitaris són l’origen de programes, tallers i accions grupals orientades a fomentar l'apo- derament de les persones per tenir cura de la seva salut. Totes aquestes estratègies poden contribuir a compensar parcialment els efectes de les desigualtats estructurals de la Societat. Aquests progra- mes poden ajudar a la reducció de l'ansietat, del consum de medicaments o d'hàbits tòxics i poden conduir a una major cohesió social i vida en comunitat, millorant la socialització i la pràcƟca de l'exer- cici İsic reduint així la solitud i l'aïllament i repercuƟnt posiƟvament sobre la salut mental i İsica de les persones. CrisƟna Roure Adjunta a la Direcció Assistencial 1 Novembre 2019 Nº 6

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxMzA5