Órganos de Gobierno

L’òrgan de govern de la institució és el Consell de Govern, amb capacitat plena per a fixar les funcions de l’ens dins dels objectius estatutaris. El Consell de Govern està format per 10 membres, nomenats i substituïts lliurement per les institucions integrants en la proporció següent:

 • 6 representantes de la Generalidad de Cataluña
 • 4 representantes del Ayuntamiento de Terrassa

Estructura de dirección:

 • Presidente : Sr. August Sàenz Bernat
  (Representante Generalitat de Catalunya)
 • Vicepresidente : Ilmo. Sr. Jordi Ballart Pastor
  (Representante Ayuntamiento de Terrassa)
 • Vocal Sra. Marta Torrents Fenoy
  (Representante Generalitat de Catalunya)
 • Vocal : Sr. Xavier Roca Ramon
  (Representante Generalitat de Catalunya)
 • Vocal : Vacante
  (Representante Generalitat de Catalunya)
 • Vocal : Vacante
  (Representante Generalitat de Catalunya)
 • Vocal : Sra. Elisenda Serra Masip
  (Representante Generalitat de Catalunya)
 • Vocal : Sra. Mónica Polo Rubia
  (Representante Ayuntamiento de Terrassa)
 • Vocal : Sr. Josep M. Rodríguez Rodríguez
  (Representante Ayuntamiento de Terrassa)
 • Vocal : Sr. Isaac Albert Agut
  (Representante Ayuntamiento de Terrassa)
 • Secretaria : Sra. Antonia Olivares Hortal