Centres del CST

A ON SOM?

Atenció
Hospitalària

L’Hospital Universitari de Terrassa ofereix assistència especialitzada a una població aproximada de 220.000 persones del Vallès Occidental. Gestiona també la Unitat d’Hospitalització Penitenciària del CST.

VES-HI

Atenció
Primària

L’Atenció primària ofereix diagnòstic i atenció als principals problemes de salut, assistència sanitària i social, i serveis de promoció de la salut, d’atenció preventiva, curativa i rehabilitadora, servei d’atenció a domicili, atenció urgent o continuada i atenció a la salut sexual i reproductiva.

VES-HI

Atenció
Intermèdia

Dóna resposta a les necessitats de les persones grans fràgils amb malalties cròniques complexes, necessitat d’atenció experta a final de vida i altres en situació de dependència i/o discapacitat. Compte amb recursos de caràcter temporal, definitius, equips de valoració de la discapacitat i dependència, equips de suport hospitalaris i a la comunitat.

VES-HI

Atenció a la
Salut Mental

L’Àmbit de la Salut Mental del Consorci Sanitari de Terrassa agrupa tots els dispositius destinats al tractament i la prevenció del que es coneix com a desordres mentals, tant en l’entorn hospitalari com en l’ambulatori.

VES-HI

Medicina
Esportiva

Té com a objectiu l’atenció mèdica integral de l’esportista d’elit a partir dels fets diferencials pel que fa a la prevalença dels seus problemes de salut.

VES-HI