Canal Intern Informació

Què és?

El canal intern d’informació és el mecanisme preferent per informar de totes les accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea, així com infraccions penals o administraves greus o molt greus en compliment de la Llei 2/2023 de 23 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Amb aquest canal intern d’informació, es pretén reforçar la cultura de compliment de les entitats públiques mitjançant la protecció dels denunciants que informin sobre infraccions conegudes en l’entorn laboral o professional.

Quins fets són susceptibles de ser informats?

Es podrà informar sobre fets o actuacions que estiguin relacionats amb el Consorci Sanitari de Terrassa i que puguin suposar una vulneració del Dret de la Unió Europea així com infraccions penals o administratives greus o molt greus.

Qui pot informar?

Segons l’article 3 de la Llei 2/2023 de 23 de febrer, podran comunicar els fets irregulars en els que hagi pogut incórrer el Consorci Sanitari de Terrassa les següents persones:

  • Treballadors i ex- treballadors, autònoms, persones que pertanyin a l’òrgan d’administració, voluntaris, becaris, estudiants en pràctiques així com persones en un procés de selecció.
  • Qualsevol persona que treballi sota la supervisió de contractistes, subcontractistes i proveïdors.


Com es pot informar?

A través del correu electrònic habilitat a l’efecte; canalinterninformacio@cst.cat es podrà informar de les pràctiques irregulars susceptibles d’infracció.

Així mateix, la denúncia es pot realitzar de manera anònima i, el Consorci Sanitari de Terrassa, garantirà la confidencialitat de la informació i els drets dels informants.


Protecció de les persones que alerten d’infraccions normatives

A banda del canal intern de denúncies existent en el Consorci Sanitari de Terrassa, l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant a Catalunya correspon a l’Oficina Antifrau de Catalunya. La seva designació està establerta a la disposició addicional setena de la Llei 3/2023 de 16 de març de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.


Tractament de dades personals

Les dades de caràcter personal tractades amb l’objecte de tramitar la informació rebuda seran tractades de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i d’acord amb allò que s’estableix expressament en la normativa que regula els sistemes interns d’informació.


El responsable de tractament de les dades personals és el Consorci Sanitari de Terrassa, que tractarà les dades amb la finalitat de tramitar la informació rebuda, duent a terme totes les acciones necessàries a tal fi.


Els interessats podran sol·licitar per escrit al delegat de protecció de dades del Consorci Sanitari de Terrassa (info@ticsalut.cat / protecciodades@cst.cat) l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició o portabilitat de les dades.