Drets i deures del pacient

Tal i com explica el seu preàmbul, la Carta catalana de drets i deures de les persones en relació amb la salut i l’atenció sanitària es constitueix com un contracte social entre les persones i el sistema, que configura un marc de relació en el qual es defineix què esperem les persones del sistema sanitari (drets) i com aquestes es comprometen com a agents actius i centrals d’aquest (deures).

El compromís de tots els agents (ciutadania, professionals, entitats proveïdores, administració, etc.) és una de les claus per a la consolidació de les polítiques de salut.

En aquest context, el Consorci Sanitari de Terrassa es posiciona, en consonància amb una de les línies del seu pla estratègic, a favor d’una humanització transversal, on la Unitat d’Atenció al Ciutadà és una figura clau que fa d’intermediària entre pacients i professionals sanitaris.


PER A MÉS INFORMACIÓ: