Què fem

Atenció al Malalt Crític i Urgent

Servei d’Urgències

Segons la definició de l’OMS, urgència és l’aparició casual, a qualsevol lloc o activitat, d’un problema d’origen divers i gravetat variable que generi consciència de necessitat immediata d’atenció per part de l’individu que el pateix o la seva família i emergència és aquella situació urgent que posa en perill immediat la vida del pacient o la funció d’un òrgan.

La Missió del Servei és atendre les urgències i emergències en un temps adequat al seu nivell de gravetat amb els recursos humans i tècnics disponibles. Això es fa mitjançant l’atenció permanent i contínua totes les hores i dies de l’any.

El Servei d’Atenció al Malalt Crític i Urgent va remodelar completament la seva estructura, el novembre de 2010. Els nous espais disposen d’una superfície de 1660 m2 i d’un total de 63 punts d’atenció individuals. També disposa d’una sala de parts amb 17 punts d’atenció. 

El servei està totalment informatitzat, i disposa de monitoratge centralitzat pels pacients més crítics.

Tots els pacients, un cop fet el registre al punt d’admissions, passen per un triatge on es classifiquen segons la seva gravetat i s’adrecen al nivell d’atenció més adient pel seu motiu de consulta: àrea d’atenció ràpida polivalent per a pacients amb urgències de baixa complexitat, àrea de tractaments i crítics i  àrea d’observació i curta estada.