La Fundació Joan Costa Roma

La Fundació Joan Costa Roma (FJCR) té com a missió contribuir a la millora de la salut i benestar de les persones, impulsant, desenvolupant,  coordinant i divulgant les activitats de formació, docència, recerca i innovació que es desenvolupen en els centres i serveis del Consorci Sanitari de Terrassa (CST).

Amb aquest objectiu, treballa conjuntament amb els professionals del CST per ampliar el coneixement científic i transferir-ho a la societat, millorant l’atenció de les persones que tenen problemes de salut. La Fundació promou la col·laboració interdisciplinària i participació dels professionals en les àrees de coneixement del CST, potenciant el treball en xarxa i tenint sempre presents els seus valors institucionals i el compromís ètic.


Patronat de la FCJR

President:

Secretari:

Tresorer:

Vocals:

Ramón Olivé Vilàs

Santi Ferrer Vilardell

Xavier Verdaguer Farnós

August Sáenz Bernat (President del CST)
Ferran Garcia Cardona
Jaume Boadas Mir
Isabel Arrieta Segura
Miquel Aranda Sanchez
Maite Garolera Freixa
Montserrat Comellas Oliva (Directora EUIT)
Mamen Carmona Orozco


Pendent de contingut.


Descarrega les Memòries de la Fundació Joan Costa Roma:

Què és?

El canal intern d’informació és el mecanisme preferent per informar de totes les accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea, així com infraccions penals o administraves greus o molt greus en compliment de la Llei 2/2023 de 23 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Amb aquest canal intern d’informació, es pretén reforçar la cultura de compliment de les entitats públiques mitjançant la protecció dels denunciants que informin sobre infraccions conegudes en l’entorn laboral o professional.

Quins fets són susceptibles de ser informats?

Es podrà informar sobre fets o actuacions que estiguin relacionats amb la Fundació Joan Costa Roma i que puguin suposar una vulneració del Dret de la Unió Europea així com infraccions penals o administratives greus o molt greus.

Qui pot informar?

Segons l’article 3 de la Llei 2/2023 de 23 de febrer, podran comunicar els fets irregulars en els que hagi pogut incórrer la Fundació Joan Costa Roma les següents persones:

  • Treballadors i ex- treballadors, autònoms, persones que pertanyin a l’òrgan d’administració, voluntaris, becaris, estudiants en pràctiques així com persones en un procés de selecció.
  • Qualsevol persona que treballi sota la supervisió de contractistes, subcontractistes i proveïdors.


Com es pot informar?

A través del correu electrònic habilitat a l’efecte; canalinterninformacio@cst.cat es podrà informar de les pràctiques irregulars susceptibles d’infracció.

Així mateix, la denúncia es pot realitzar de manera anònima i, la Fundació Joan Costa Roma, garantirà la confidencialitat de la informació i els drets dels informants.


Protecció de les persones que alerten d’infraccions normatives

A banda del canal intern de denúncies existent en la Fundació Joan Costa Roma, l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant a Catalunya correspon a l’Oficina Antifrau de Catalunya. La seva designació està establerta a la disposició addicional setena de la Llei 3/2023 de 16 de març de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.


Tractament de dades personals

Les dades de caràcter personal tractades amb l’objecte de tramitar la informació rebuda seran tractades de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i d’acord amb allò que s’estableix expressament en la normativa que regula els sistemes interns d’informació.


El responsable de tractament de les dades personals és la Fundació Joan Costa Roma, que tractarà les dades amb la finalitat de tramitar la informació rebuda, duent a terme totes les acciones necessàries a tal fi.


Els interessats podran sol·licitar per escrit al delegat de protecció de dades de la Fundació Joan Costa Roma (info@ticsalut.cat / protecciodades@cst.cat) l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició o portabilitat de les dades.