Política de privacitat

D’acord amb l’establert a la Llei 34/2002, d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la informació i Comerç electrònica, t’informem que el present lloc web és propietat del Consorci Sanitari de Terrassa (en endavant, CST), NIF Q5856145G i amb domicili fiscal a la Carretera Torrebonica, s/n, 08227 Terrassa.

Pot contactar amb nosaltres presencialment (Unitat d’Atenció al Ciutadà de l’Hospital de Terrassa, Ctra. de Torrebonica, s/n. 08227-Terrassa) o per correu electrònic a la nostra adreça electrònica cst@cst.cat

Condicions d’ús d’aquest lloc web

L’accés a aquest lloc web implica l’adquisició de la condició d’usuari i l’acceptació de les condicions d’utilització que es detallen a continuació.

Tots els continguts d’aquest web (imatges, sons textos, arxius, logotips, marques, disseny, codi font o qualsevol altre element) són propietat del CST i es posen a disposició pública amb finalitats d’informació i per a oferir serveis en el marc de les competències i funcions pròpies de l’entitat. Alguns dels continguts poden ser propietat intel·lectual del CST o d’una tercera persona, la qual ens ha autoritzat la seva utilització en aquest lloc web.

Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altre explotació dels continguts d’aquest web sense el consentiment exprés i per escrit del CST.

Queden prohibits, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, els següents comportaments:

  • L’apropiació i reproducció total o parcial dels continguts del web, en qualsevol format.
  • La difusió dels textos publicats en aquest web sense indicar-ne la font.
  • La utilització o modificació, ja sigui total o parcial, de les marques, dissenys, logotips, formularis o qualsevol altre document.

L’accés al web és per compte i risc de l’usuari, essent responsabilitat d’aquest la utilització dels medis idonis per evitar qualsevol dany o virus informàtic.

Informació sobre Protecció de Dades Personals

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (RGPD), i la seva adaptació per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el CST informa i comunica als seus pacients i usuaris que les seves dades personals són recollides amb unes finalitats concretes i vetlla per al seu bon ús i tractament i per garantir la seva seguretat.

Dades del responsable i del delegat de protecció de dades

El Responsable del tractament de les teves dades és el: Consorci Sanitari de Terrassa

NIF: Q5856145G

Adreça: Ctra. Torrebonica, s/n – 08227 Terrassa (BCN-CAT)

Telèfon: (+34) 937 310 007

Correu electronic: cst@cst.cat

El Delegat de protecció de dades (DPD) és: Fundació TIC Salut Social

NIF: G-64350374

Adreça: Parc Tecnocampus. Av.Ernest Llunch, Torre TCM 3, 6a.planta 08302-Mataró (BCN-CAT)

Telèfon: (+34) 935 532 642

Correu electrònic: dpd@ticsalutsocial.cat

A més del DPD, l’entitat compta amb un Coordinador de Protecció de Dades (CPD), que és el Cap de l’Assessoria Jurídica de CST, amb el mateix domicili del CST.

Telèfon: (+34) 937 003 617    

Correu electrònic: protecciodedades@cst.cat

Quina informació recopilem i amb quina finalitat la tractem?

El CST només tracta les dades personals que resultin adequades i pertinents, limitades al correcte compliment de la finalitat per la qual es recopilen.

Els diferents tractaments de dades que realitza el CST consten en el Registre d’Activitats de Tractament.

Les dades que recopilem seran tractades en l’àmbit assistencial per prestar-te assistència sanitària i sociosanitària adequada i de qualitat. També farem ús de les teves dades per enviar-te un SMS de recordatori de les visites programades amb els serveis del centre.

Base de legitimació

La base de legitimació per a l’assistència sanitària i l’atenció sociosanitària és el compliment d’una missió realitzada en interès públic, segons estableix l’art. 6.1.e), en relació amb l’art. 9.2.h) del RGPD.

La base de legitimació per a les finalitats d’investigació, docència, prestació de serveis, registre de currículums per a ofertes de treball i d’altres finalitats, és el teu consentiment com a interessat.

Pots trobar més informació relacionada amb la legitimació dels diferents tractaments de dades al Registre d’Activitat de Tractament.

La recollida, arxiu i tractament de les teves dades personals es realitza de forma lícita, lleial i transparent, seguint les obligacions fixades per l’ordenament jurídic vigent i d’acord amb la finalitat del respectiu tractament.

El CST ha establert tots els mitjans tècnics que té a l’abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i/o el robatori de les dades que ens hagis facilitat. Alhora, els professionals que tracten les teves dades estan subjectes al deure de secret professional, garantint-se en tot moment la confidencialitat de les teves dades.

Quins drets t’emparen en relació amb el tractament de les teves dades?

Tens dret a accedir a les teves dades, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, a sol·licitar la seva supressió. També pots limitar el seu tractament, oposar-te i/o revocar el teu consentiment per a finalitats específiques.

Pots exercir aquests drets dirigint un correu electrònic a:

També pots fer-ho de forma presencial, davant la Unitat d’atenció al ciutadà del CST.

També tens dret, en cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat pel CST o considerar vulnerats els teus drets, a presentar una reclamació davant el nostre DPD (dpd@ticsalutsocial.cat) i/o davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades www.apdcat.cat

A qui comuniquem les teves dades?

Al Servei Català de Salut (https://catsalut.gencat.cat/) i a les entitats que hagin d’accedir-hi, als efectes de la correcta prestació de l’assistència medicosanitària i les altres finalitats esmentades. També a companyies d’assegurances, empreses de pròtesis o material quirúrgic inclusiu i altres prestadors de serveis assistencials, tots ells considerats Encarregats de Tractament.

El CST participa en la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3), pel que les dades de l’assistència sanitària prestada als pacients s’incorpora i s’integra a la HC3, d’acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Quant de temps conservem les dades?

Si mantens una relació medicosanitària, professional o comercial amb el CST, les dades que hagis facilitat amb algun d’aquests propòsits es conservaran mentre perdurin aquestes relacions amb nosaltres i durant el temps necessari per complir les obligacions legals pertinents.

Darrera actualització: abril 2022