Servei d’Atenció a la Salut Mental

L’objectiu principal de l’Àmbit d’atenció a la Salut Mental del CST és la prevenció, la detecció precoç i el tractament de les persones amb trastorns mentals en l’àrea geogràfica de referència. Aquesta activitat es desenvolupa des de diferents dispositius tant hospitalaris com comunitaris i donant també suport als centres d’atenció primària, a la residència Mossèn Homs de Terrassa i a la Llar Residència Ca n’Alzamora de Rubí  amb diferents programes.

Per al tractament de les persones amb trastorns mentals, treballem en equips interdisciplinaris de professionals especialistes en Psiquiatria, Psicologia Clínica, Treball Social, Teràpia Ocupacional, Integració Social, Educació Social i personal d’Infermeria especialitzat en Salut Mental.

Són també funcions d’aquests professionals la promoció de l’autocura i la prevenció dels factors de risc dels trastorns mentals. També atenem les conseqüències mèdiques (comorbiditats, recidives i iatrogènies), socials, laborals i familiars de les malalties psiquiàtriques, rehabilitant les capacitats alterades, reinserint els pacients en la societat i prestant suport també als seus cuidadors principals.


Cartera de Serveis i Especialitats

 • Salut mental d’adults

  Oferim tots els dispositius destinats a la prevenció i tractament dels trastorns mentals i addiccions que afecten les persones adultes.

 • Salut mental infantojuvenil

  Oferim tots els dispositius destinats al tractament i la prevenció dels trastorns mentals i addiccions dels infants de 0 a 18 anys.

 • Atenció i seguiment de les drogodependències

  Disposem d’un Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències (CAS) per a la població de Rubí i Castellbisbal. El CAS és un dispositiu assistencial per als problemes relacionats amb les addiccions. Ofereix una atenció ambulatòria especialitzada i multidisciplinària (infermeria, psicologia, psiquiatria i treball social) per a processos de desintoxicació, deshabituació i rehabilitació. Quan és necessari s’articula una coordinació amb centres hospitalari, comunitats terapèutiques o centres de dia.

 • Hospitalització parcial de salut mental (hospital de dia)

  Hi atenem a les persones amb trastorns mentals greus aguditzats que no requereixen hospitalització completa. Reben el suport d’un equip multidisciplinari (infermeria, psicologia, psiquiatria, TCAI, teràpia ocupacional i treball social). Hi atenem persones assignades a la regió sanitària del Vallès Occidental Oest.

 • Serveis de rehabilitació comunitària

  Són dispositius sanitaris especialitzats que ofereixen diferents intervencionis i tècniques de rehabilitació psicosocial a persones majors de 16 anys amb trastorns mentals greus. Es treballa de forma coordinada amb altres dispositius sanitaris. En persones amb tendència a la cronicitat es fomenta la reinserció social i laboral, treballant conjuntament amb dispositius educatius, laborals, esportius i socials de la comunitat. Hi atenem persones assignades a la regió sanitària del Vallès Occidental Oest.

 • Hospitalització d’aguts de psiquiatria d’adults

  Planta d’hospitalització per a pacients amb trastorns mentals greus o altres trastorns mentals amb alteracions de la conducta associats o amb risc de conducta suïcida que no poden ser atesos per aquest motiu en dispositius comunitaris o ambulatoris.

 • Hospitalització domiciliària en salut mental

  Atenció a les persones amb problemes aguts de salut mental que es poden beneficiar de ser ateses en el seu domicili per un equip especialitzat, format per professionals de la Infermeria, Psicologia i Psiquiatria.

 • Urgències psiquiàtriques

  Presència d’especialistes en Psiquiatria de guàrdia 24/7.

 • Programa d’interconsulta i enllaç en salut mental

  Equip multidisciplinari d’atenció a les persones ingressades en altres serveis de l’hospital que presenten alguna comorbiditat psiquiàtrica que requereix atenció durant l’ingrés.

 • Unitat d’addiccions comportamentals

  Servei especialitzat en l’atenció de persones amb problemes de joc patològic i/o altres addiccions comportamentals (per exemple, addiccions a les compres, als videojocs, a l’ús de pantalles, etc.).

 • Unitat funcional de salut mental perinatal

  L’objectiu d’aquesta unitat és atendre de forma especialitzada les dones que planifiquen un embaràs o que, estant ja embarassades, necessiten el suport d’un equip multidisciplinari especialitzat en salut mental. Aquest equip treballa en coordinació amb especialistes de l’obstetrícia, llevadores i neonatologia dins d’aquesta unitat funcional, i té cura de la mare i el nadó durant tota l’etapa de gestació i perinatal.


Docència

 • Unitat Docent Multiprofessional de SM del CST (formació especialitzada d’Infermeria en SM, Psicologia Clínica i Psiquiatria)
 • Pregrau (UIC Psicologia; UIC Medicina; EUIT Infermeria i Teràpia Ocupacional; UAB; UB i Pere Tarrés Treball social)
 • Postgrau (UIC psicologia, UAB psicologia)

Recerca

 • Addiccions comportamentals
 • Rehabilitació psicosocial i rehabilitació cognitiva
 • Personalitat, prevenció i tractament en psicologia clínica
 • Humanització assistencial
 • Salut Mental Infantojuvenil
 • Salut Mental Perinatal

Horari

24 hores Es dóna servei les 24 hores del dia durant tot l’any.

Contacte

 • Telèfon d’atenció: Veure Centres d'Atenció a la Salut Mental