Servei de Geriatria, Cures Pal·liatives i Dependències


Cartera de Serveis

 • Hospitalització d’Aguts de Geriatria i Ortogeriatria

  • 18 llits d’unitat d’aguts de Geriatria : unitat d’internament per pacients grans fràgil que requereixin un  diagnòstic/estudi i tractament. Es realitza una intervenció multidisciplinar durant l’ingrés .
  • Ortogeriatria : Equip de suport geriàtric que aten de forma compartida amb traumatologia els pacients de més de 75 anys amb fractura de maluc.
 • Hospitalització d’Atenció Intermèdia

  • 12 llits de Subaguts : s’atenen pacients fràgils amb descompensació de la seva patologia crònica . Es realitza una intervenció multidisciplinar durant l’ingrés
  • 56 llits Unitat de recuperació funcional -Cures  (Convalescència ) . S’atenen pacients amb necessitats de RHB i /o Cures post descompensació aguda . Es realitza una intervenció multidisciplinar durant l’ingrés
  • 16 llits de Cures pal.liatives : s’atenen pacients amb necessitats de control de símptomes complexes  . Es realitza una intervenció multidisciplinar durant l’ingrés.
 • Llarga estada

  • Convencional 39 llits : Unitat específica amb maneig multidisciplinar del pacient fràgil i depenent amb alta necessitat de cures no assumible al domicili.
  • Psicogeriatria 32 llits: Unitat específica amb maneig multidisciplinar del pacient amb deteriorament cognitiu o demència que presenta trastorn de conducta no assumible al domicili.
 • Equip de Suport expert en Geriatria i Cures Pal·liatives

  • Equips multidisciplinars de valoració i suport expert en Geriatria i Cures Pal·liatives a l’hospitalització d’aguts.
 • Hospitals de Dia d’estimulació Cognitiva Sant Llàtzer i Sant Jordi

  • Centres on es realitzen tractaments no farmacològics ambulatoris en grup per a persones amb deteriorament cognitiu o demències lleus amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida tant del pacient com de la seva familia.
 • Consultes externes Equip Atenció Integral Ambulatòria (EAIA)

  • EAIA de Trastorns Cognitius (TC): consulta externa de diagnòstic i seguiment del Deteriorament Cognitiu i les demències de qualsevol causa.
  • EAIA de Geriatria: consulta externa de diagnòstic i seguiment de pacient gran amb les síndromes geriàtriques.
  • EAIA de Cures Pal·liatives: consulta externa de maneig de símptomes complexos en pacient amb malaltia avançada.
 • PADES

  • Equip de suport domiciliari expert en símptomes complexos que atén a pacients en situació de malaltia avançada.
 • EAR (Equip Atenció a les Residències)

  • Equip Multidisciplinar de suport expert en Geriatria i Cures Pal·liatives que dona resposta a les necessitats complexes de salut a les persones que viuen a les residències de l’àrea d’influència del CST.
 • CAD (Centre d’Atenció al Discapacitat)

  • Servei de valoració i orientació encarregat de dur a terme la qualificació del grau de discapacitat.
 • SEVAD (Servei de valoració de la dependència)

  • Servei que efectua valoracions de grau de dependència, elaborant un informe proposta i adreçant-lo als òrgans competents per resoldre l’expedient.
 • BDS (Banc de dispositius de suport)

  • Banc de préstec de material ortopèdic.
 • Residència assistida per a gent gran

  • La Llar residencial Sant Llàtzer és un centre assistit per a la gent gran i que ofereix als seus residents un lloc per viure on se sentin cuidats i ajudats, respectats com a individus i estimats com a persones.

Docència

 • Unitat Docent Multiprofessional  de Geriatria (formació especialitzada de metges i infermeres)
 • Formació d’estudiants de Medicina, Infermeria, Teràpia Ocupacional, Fisioteràpia Auxiliars d’infermeria i mòdul d’atenció a les persones en situació de dependència. 
 • Formació màster de Cures Pal·liatives

Recerca

Línies actives de recerca: 

 • Ortogeriatria
 • Oncogeriatria
 • Síndromes geriàtrics
 • Maneig no farmacològic de trastorns de conducta
 • Maneig del dolor
 • Col·laboració en projectes de Recerca de la SCBCP i Càtedres de Cures Pal·liatives (multidisciplinari). 

Horari

Horari Laborables: 8:00 a 17:00 h

Contacte

 • Telèfon d’atenció:

  Hospital de Terrassa
  93 731 00 07 (ext. 2870)

  Hospital de Sant Llàtzer
  93 783 71 11