Servei de Laboratori

L’objectiu principal del laboratori clínic és el de participar en el diagnòstic, pronòstic i seguiment de processos patològics a partir d’anàlisis de mostres biològiques. D’aquesta manera contribueix a la presa de decisions clíniques i a la utilització dels recursos disponibles.

El Servei d’Anàlisis clíniques del Consorci Sanitari de Terrassa es gestiona des de CatLab (Centre d’Analítiques Terrassa). Aquest laboratori té la seva seu central a Viladecavalls des d’on unifica els respectius serveis de CST i Mútua de Terrassa, amb l’objectiu d’optimitzar recursos i incrementar la capacitat tècnica d’ambdós centres. Catlab realitza actualment  9 milions de determinacions anuals, fet que el situa com un dels més grans de l’Estat pel que fa a volum de mostres i garanteix un alt nivell de qualitat avalat per l’acreditació amb la norma UNE-ES ISO 15189. Disposa d’àrees especialitzades en: Bioquímica, Hematologia, Immunologia, Microbiologia, Citometria, Citogenètica i Biologia Molecular.

Aquest model de laboratori centralitzat es combina amb l’existència d’un laboratori hospitalari perifèric a cadascun dels hospitals que garanteix l’operativitat i tractament de determinades mostres. L’analítica urgent i aquelles que per les seves característiques necessiten una resposta preferent, es realitzen al laboratori ubicat a l’hospital. Per aquest motiu l’activitat de la Microbiologia clínica es tracta a cada centre; això permet facilitar tasques relacionades amb rutines assistencials bàsiques del tipus de les alertes microbiològiques de la infecció nosocomial.


Cartera de Serveis i Especialitats

  • Realització de les observacions i mesures amb les quals s’obtenen els resultats que comunica als sol·licitants. Amplia cartera de serveis: www.catlab.cat/cataleg
  • Emissió de dictàmens amb els resultats validats, interpretats, complementant la informació produïda, i garantint la qualitat integral del procés analític.
  • Consultoria sobre valor semiològic i interpretació de les proves analítiques
  • Provisió d’informació sobre els requisits del pacient, espècimens i mostres necessàries per assegurar la validesa dels resultats
  • Avaluació de l’eficàcia, l’eficiència i l’efectivitat de la seva pròpia activitat.
  • Establiment, actualització i millora contínua de la gestió de la qualitat. Acreditació per la norma UNE-EN ISO 15189.

Docència

Formació especialitzada en FIR d’Anàlisis clíniques i Microbiologia


Recerca

Desenvolupament de la recerca pròpia del seu àmbit i participació activa en la investigació clínica amb la resta de professionals

Horari

Horari Laborables: 8:00 a 17:00 h

Contacte

  • Telèfon d’atenció: 93 731 00 07
  • Extensió: 1840