Avís Legal

D’acord amb l’establert a la Llei 34/2002, d’11 de juliol de Serveis de la Societal de la i D’acord amb l’establert a la Llei 34/2002, d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la informació i Comerç electrónica, Ii comuniquem que el present Hoc web és propietat del Consorci Sanitari de Terrassa (en endavant, CST), proveït de CIF Q5856145G i amb domicili a Carretera Torrebonica, s/n, 08227 Terrassa.
Pot contactar amb nosaltres presencialment (Unitat d’Atenció al Ciutadà de l’Hospital de Terrassa, Ctra. de Torrebonica, s/n. 08227-Terrassa) o per correu electrònic a la nostra adreça electrònica cst@cst.cat

Avis legal

Condicions d’us d’aquest Lloc web

L’accés a aquest web implica l’adquisició de la condició d’usuari i l’acceptació de les condicions d’utilització d’aquest web que es detallen a continuació.

Tots els continguts d’aquest web (imatges, sons, textos, arxius, logotips, marque, disseny o codi font o qualsevol altre element) són propietat de l’entitat i es posen a disposició publica amb finalitats d’informació i per a oferir serveis en el marc de les competències i funcions pròpies de CST. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre alguns d’aquests continguts que corresponen o bé al CST o a terceres persones que han autoritzat la utilització per aquest mitjà.

Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altre explotació dels continguts d’aquest web sense el consentiment exprés i per escrit del propietari de la web. Queden prohibits, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, els següents comportaments:

L’accés a la web és per compte i risc de l’usuari, essent responsabilitat d’aquest la utilització dels medis idonis per evitar qualsevol dany o virus.