Alt càrrec: Direcció-gerència

Ferran Garcia Cardona

En les entitats públiques, segons l’article 2 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, tenen consideració d’alts càrrecs i directius els presidents, directors generals, directors executius, gerents etc., sempre que percebin retribucions fixes i periòdiques iguals o superiors a les establertes per al càrrec de director/a general de l’Administració de la Generalitat.

  • Actualització: Anual
  • Responsable de la informació: Oficina Jurídica
  • Darrera actualització: Febrer 2023