Infermeria de Salut mental

El Servei de Psiquiatria del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) es va fundar l’any 1994. Al cap de només un any, ja estava acreditat per a la formació d’especialistes en Psicologia Clínica i Psiquiatria.


Des d’aleshores hem crescut en dispositius d’atenció a la Salut Mental: vam començar amb una Unitat d’Aguts, un Programa d’interconsulta, la Unitat de Neuropsicologia, Psiquiatria Perinatal, Psiquiatria Oncològica i de l’Adolescent, i l’atenció al servei d’urgències amb presència física les 24h del dia; posteriorment vam incorporar la Unitat de Joc Patològic i Addiccions no tòxiques, el Centre de Salut Mental d’Adults de Terrassa i la Unitat d’Hospitalització Parcial de Salut Mental; i més recentment, tots els dispositius d’atenció a la Salut Mental de Rubí i Castellbisbal, amb un Servei de Rehabilitació Comunitària, un Centre de Salut Mental d’Adults, un Centre de Salut Mental InfantoJuvenil i un Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències. Des de primers de 2016 el CatSalut ha encarregat la gestió del Servei de Rehabilitació Comunitària de Terrassa a l’Àmbit d’Atenció a la Salut Mental del CST.

Aquest creixement ha permès incrementar la nostra capacitat docent amb l’acreditació per formar dos residents de Psicologia Clínica i dos residents de Psiquiatria per any. Des de l’any 2011, hem estat també acreditats com a Unitat Docent Multiprofessional de Salut Mental amb l’acreditació per formar dos residents d’infermeria especialista en Salut Mental.

La nostra història demostra un interès per la Docència des de la fundació del Servei de Psiquiatria del CST, que perdura en l’actualitat amb una major dedicació i il·lusió.


 • Àmbit d’atenció a la Salut Mental

  El Ámbito de atención a la Salud Mental del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) está acreditado para formar residentes de enfermería en Salut Mental desde el año 2011 con dos residentes por año.

  El residente de enfermería de Salud Mental (EIR) queda integrado desde el inicio a un amplio equipo multidisciplinar, participando activamente en aspectos asistenciales, investigadores y organizativos.

  El ámbito de Salud Mental del CST está formado por diferentes dispositivos hospitalarios y comunitarios.

  Los dispositivos de los que dispone el ámbito de Salud Mental del CST son:

  • Unidad de Hospitalización de Agudos de Psiquiatría
  • Dos Centros de Salud Mental de Adultos (CSMA)
  • Unidad de Hospitalización Parcial (UHPSMA)
  • Dos Servicios de Rehabilitación Comunitaria (SRC)
  • Centro de Atención a Toxicomanías (CAS)
  • Unidad de juego patológico y adicciones no tóxicas
  • Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ)

  El ámbito de actuación de los enfermeros especialistas en salud mental abarca tanto la atención hospitalaria, en régimen de hospitalización total o parcial, como la atención a la comunidad a través de los centros de salud mental especializados, centros de atención primaria, domicilios, instituciones sociales (escuelas, residencias, centros de acogida…) y/o centros destinados a realizar actividades rehabilitadoras relacionadas con la salud mental. Esta actuación especializada, se desarrolla tanto en los centros del Sistema Nacional de Salud como en centros privados debidamente autorizados.

  El EIR de salud mental contará con la figura del tutor, que es un especialista de enfermería de salud mental.

  Se utilizarán técnicas de enseñanza y aprendizaje, tanto presenciales como semi-presenciales, con una metodología docente que confiere prioridad al aprendizaje autónomo tutorizado y a la utilización de métodos creativos de aprendizaje, que aseguran la ponderación y la coordinación con la formación clínica, a través de un aprendizaje experiencial y reflexivo basado en la práctica asistencial, en la evidencia científica contrastada tanto a nivel conceptual como a nivel empírico y en los principios de interdisciplinariedad y multidisciplinariedad de los equipos profesionales en la atención sanitaria.

  El seguimiento y calificación del proceso formativo de adquisición progresiva de competencias profesionales durante el periodo de residencia se llevará a cabo mediante evaluación formativa continua, anual y final, tal y como indica el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero.

 • Marc legal (Règim jurídic de la formació: BOE)

  El Sistema de formación sanitaria especializada de nuestro país ha configurado los cuidados en salud mental como una especialidad de enfermería y, como tal, aparece relacionada en el Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de enfermería y en el anexo del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada.

  A este respecto, y tal como se establece en el artículo 15 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias: «la formación especializada en Ciencias de la Salud, es una formación reglada y de carácter oficial que tiene como objeto dotar a los especialistas de los conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes propios de la correspondiente especialidad, de forma simultánea a la progresiva asunción por el interesado de la responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la misma».

  Para obtener el título de la Especialidad de Enfermería de Salud Mental, las enfermeras residentes cumplirán el programa formativo en Unidades Docentes de Salud Mental multiprofesionales, acreditadas para la formación de especialistas en enfermería de salud mental que cumplan los requisitos generales de acreditación aprobados al efecto, durante un período de dos años a tiempo completo.

  El acceso a la formación, su organización, supervisión, evaluación y acreditación de unidades docentes multiprofesionales de Salud Mental, se llevará a cabo conforme a lo previsto en el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, antes citado.

  El régimen jurídico que regula la relación laboral que une a la residente con la entidad titular de la unidad docente donde se está formando, se atendrá a lo previsto en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

  La formación teórica y práctica clínica de este programa se llevará a cabo durante la jornada laboral, sin perjuicio de las horas que se presten en concepto de atención continuada y de las horas personales de estudio al margen de dicha jornada.

 • Programa oficial d’especialitat (POE)

  La Formació Sanitària Especialitzada (FSE), definida al BOE del 24 de maig del 2011, té com a objectiu aconseguir especialistes competents que donin resposta a les necessitats de la societat en l’àmbit de la salut.

  El perfil competencial de la infermera Especialista en Salut Mental implica que, en concloure el seu programa formatiu, estigui capacitada pera desenvolupar totes aquelles competències per a les que ha estat formada. L’aportació professional de l’especialista deriva del treball que desenvolupa amb les persones i de les respostes que ha de donar a les alteracions de la salut mental, amb els aspectes afectius que la conducta humana porta implícits i amb la potencialitat d’aquests per a incidir en la capacitat d’integració socialment acceptable dels individus.

  Les competències que ha d’adquirir l’especialista en formació queden reflectides de forma més o menys específica en el POE, que ha de ser, per tant, la guia a seguir per la Unitat Docent Multiprofessional en la formació del seus residents.

  L’adaptació dels POE a la realitat de cada centre constituirà el Programa o Guia formativa tipus.

  POE Infermeria

 • Guia formativa tipus

  La guia formativa està basada en el programa oficial de l’especialitat i suposa una adaptació dels seus punts principals a les característiques de la UDM. Els seus objectius són: adaptar el programa oficial al context de la unitat docent, servir de programa formatiu comú per a tots els residents del servei, establir les bases de planificació del programa formatiu al llarg de tota la residència, concretar els principis fonamentals dels processos formatius i servir de guia per a l’elaboració dels plans individuals anuals de cada resident.

  Guia formativa

 • Protocol supervisió

  El sistema de formació per residència implica l’assumpció progressiva de responsabilitats i un nivell decreixent de supervisió. A mesura que el resident avança en l’adquisició de les competències previstes en el programa formatiu de l’especialitat, va assolint el grau de responsabilitat inherent a l’exercici autònom de l’especialitat.

  La supervisió dels residents de primer any serà de presència física (RD 183/2008, de 8 de febrer). A partir del segon any la supervisió serà decreixent fins a la total autonomia en finalitzar la residència.

  Protocol supervisió resident

 • Programa individual de formació (PIF)

  El Programa individual de formació (PIF) és el document/instrument que recull la planificació temporal de les activitats formatives teorico-pràctiques, que ha de realitzar el resident en cadascun dels períodes formatius al llarg de tota la residència.

  Serveix per organitzar, seqüenciar, graduar i adaptar els aprenentatges a les característiques de cada resident.

  Permet al tutor tenir una visió de conjunt de totes les activitats de formació en què ha de participar el resident, per facilitar-ne una correcta coordinació i implicació de tots els agents involucrats en el procés.

  Permet al resident conèixer des del primer moment quines són les activitats en què ha de participar, reduint el nivell d’incertesa, establint i reforçant compromisos docents, organitzant el temps i els recursos de la forma més eficient per tal que sigui conscient del seu propi procés d’aprenentatge.

  El tutor de la Unitat docent (UD) entregarà el PIF al resident al inici de la seva formació juntament amb el Programa oficial de l’especialitat i la guia de la UD.

 • Llibre del resident

  El llibre del resident és un registre individual de les activitats que realitza cada resident durant el seu període formatiu. És l’instrument que evidencia el procés formatiu del resident, al qual s’incorporaran les dades quantitatives i qualitatives que es valoraran a l’avaluació. Ha de ser un instrument d’autoaprenentatge que afavoreixi la reflexió individual i conjunta amb el tutor, a fi i efecte d’assegurar l’adequació de les activitats portades a terme pel resident i fer possible la correcció de dèficits formatius.

  És propietat del resident, que l’ha d’emplenar amb l’ajuda i la supervisió del tutor. Les dades que contingui estaran subjectes a la legislació vigent sobre protecció de dades personals i secret professional.

  Té caràcter obligatori (RD 183/2008, de 8 de febrer). La Comissió Nacional de cada especialitat té l’encàrrec d’elaborar-lo.


DADES DE CONTACTE
 • Director d’Atenció a la Salut Mental i Coordinador de la UDM de Salut Mental

  Vicenç Vallès
  vvalles@cst.cat

  T. 93 700 36 00 ext. 2791

 • Presidenta de la subcomissió d’infermeria de Salut Mental

  Maite Sanz
  msanz@cst.cat

  T. 93 700 36 00 ext. 2791

 • Tutora d’Infermeria especialista en Salut Mental

  Conchi Delicado
  cdelicado@cst.cat

  T. 93 588 73 73

 • Tutora d’Infermeria especialista en Salut Mental

  María Montoro Ruiz
  mmontoro@cst.cat

  T. 93 783 16 06

 • Tutora d’Infermeria especialista en Salut Mental

  Mariló Martínez
  mmartinezf@cst.cat

  T. 93 783 16 06