Infermeria de Salut mental

El Servei de Psiquiatria del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) es va fundar l’any 1994. Al cap de només un any, ja estava acreditat per a la formació d’especialistes en Psicologia Clínica i Psiquiatria.


Des d’aleshores hem crescut en dispositius d’atenció a la Salut Mental: vam començar amb una Unitat d’Aguts, un Programa d’interconsulta, la Unitat de Neuropsicologia, Psiquiatria Perinatal, Psiquiatria Oncològica i de l’Adolescent, i l’atenció al servei d’urgències amb presència física les 24h del dia; posteriorment vam incorporar la Unitat de Joc Patològic i Addiccions no tòxiques, el Centre de Salut Mental d’Adults de Terrassa i la Unitat d’Hospitalització Parcial de Salut Mental; i més recentment, tots els dispositius d’atenció a la Salut Mental de Rubí i Castellbisbal, amb un Servei de Rehabilitació Comunitària, un Centre de Salut Mental d’Adults, un Centre de Salut Mental InfantoJuvenil i un Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències. Des de primers de 2016 el CatSalut ha encarregat la gestió del Servei de Rehabilitació Comunitària de Terrassa a l’Àmbit d’Atenció a la Salut Mental del CST.

Aquest creixement ha permès incrementar la nostra capacitat docent amb l’acreditació per formar dos residents de Psicologia Clínica i dos residents de Psiquiatria per any. Des de l’any 2011, hem estat també acreditats com a Unitat Docent Multiprofessional de Salut Mental amb l’acreditació per formar dos residents d’infermeria especialista en Salut Mental.

La nostra història demostra un interès per la Docència des de la fundació del Servei de Psiquiatria del CST, que perdura en l’actualitat amb una major dedicació i il·lusió.


 • Àmbit d’atenció a la Salut Mental

  L’Àmbit d’atenció a la Salut Mental del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) està acreditat per a formar residents d’infermeria en Salut Mental des de l’any 2011 amb dos residents per any.

  El resident d’infermeria de Salut Mental (IIR) queda integrat des de l’inici a un ampli equip multidisciplinari, participant activament en aspectes assistencials, investigadors i organitzatius.

  L’àmbit de Salut Mental del CST està format per diferents dispositius hospitalaris i comunitaris.

  Els dispositius dels quals disposa l’àmbit de Salut Mental del CST són:

  • Unitat d’Hospitalització d’Aguts de Psiquiatría
  • Dos Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA)
  • Unitat d’Hospitalització Parcial (UHPSMA)
  • Dos Serveis de Rehabilitació Comunitària (SRC)
  • Centre d’Atenció a Toxicomanies (CAS)
  • Unitat de joc patològic i addiccions no tòxiques
  • Centre de Salut Mental InfantoJuvenil (CSMIJ)

  L’àmbit d’actuació dels infermers especialistes en salut mental abasta tant l’atenció hospitalària, en règim d’hospitalització total o parcial, com l’atenció a la comunitat a través dels centres de salut mental especialitzats, centres d’atenció primària, domicilis, institucions socials (escoles, residències, centres d’acolliment…) i/o centres destinats a realitzar activitats rehabilitadores relacionades amb la salut mental. Aquesta actuació especialitzada, es desenvolupa tant en els centres del Sistema Nacional de Salut com en centres privats degudament autoritzats.

  L’IIR de salut mental comptarà amb la figura del tutor, que és un especialista d’infermeria de salut mental.

  S’utilitzaran tècniques d’ensenyament i aprenentatge, tant presencials com semi-presencials, amb una metodologia docent que confereix prioritat a l’aprenentatge autònom tutoritzat i a la utilització de mètodes creatius d’aprenentatge, que asseguren la ponderació i la coordinació amb la formació clínica, a través d’un aprenentatge experiencial i reflexiu basat en la pràctica assistencial, en l’evidència científica contrastada tant a nivell conceptual com a nivell empíric i en els principis d’interdisciplinarietat i multidisciplinarietat dels equips professionals en l’atenció sanitària.

  El seguiment i qualificació del procés formatiu d’adquisició progressiva de competències professionals durant el període de residència es durà a terme mitjançant avaluació formativa contínua, anual i final, tal com indica el Reial decret 183/2008, de 8 de febrer.

 • Marc legal (Règim jurídic de la formació: BOE)

  El Sistema de formació sanitària especialitzada del nostre país ha configurat les cures en salut mental com una especialitat d’infermeria i, com a tal, apareix relacionada en el Reial decret 450/2005, de 22 d’abril, sobre especialitats d’infermeria i en l’annex del Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats en Ciències de la Salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada.

  Referent a això, i tal com s’estableix en l’article 15 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries: «la formació especialitzada en Ciències de la Salut, és una formació reglada i de caràcter oficial que té com a objecte dotar als especialistes dels coneixements, tècniques, habilitats i actituds propis de la corresponent especialitat, de manera simultània a la progressiva assumpció per l’interessat de la responsabilitat inherent a l’exercici autònom d’aquesta».

  Per a obtenir el títol de l’Especialitat d’Infermeria de Salut Mental, les infermeres residents compliran el programa formatiu en Unitats Docents de Salut Mental multiprofessionals, acreditades per a la formació d’especialistes en infermeria de salut mental que compleixin els requisits generals d’acreditació aprovats a aquest efecte, durant un període de dos anys a temps complet.

  L’accés a la formació, la seva organització, supervisió, avaluació i acreditació d’unitats docents multiprofessionals de Salut Mental, es durà a terme conforme al que es preveu en el Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, abans citat.

  El règim jurídic que regula la relació laboral que uneix a la resident amb l’entitat titular de la unitat docent on s’està formant, s’atindrà al que es preveu en el Reial decret 1146/2006, de 6 d’octubre, pel qual es regula la relació laboral especial de residència per a la formació d’especialistes en Ciències de la Salut.

  La formació teòrica i pràctica clínica d’aquest programa es durà a terme durant la jornada laboral, sense perjudici de les hores que es prestin en concepte d’atenció continuada i de les hores personals d’estudi al marge d’aquesta jornada.

 • Programa oficial d’especialitat (POE)

  La Formació Sanitària Especialitzada (FSE), definida al BOE del 24 de maig del 2011, té com a objectiu aconseguir especialistes competents que donin resposta a les necessitats de la societat en l’àmbit de la salut.

  El perfil competencial de la infermera Especialista en Salut Mental implica que, en concloure el seu programa formatiu, estigui capacitada pera desenvolupar totes aquelles competències per a les que ha estat formada. L’aportació professional de l’especialista deriva del treball que desenvolupa amb les persones i de les respostes que ha de donar a les alteracions de la salut mental, amb els aspectes afectius que la conducta humana porta implícits i amb la potencialitat d’aquests per a incidir en la capacitat d’integració socialment acceptable dels individus.

  Les competències que ha d’adquirir l’especialista en formació queden reflectides de forma més o menys específica en el POE, que ha de ser, per tant, la guia a seguir per la Unitat Docent Multiprofessional en la formació del seus residents.

  L’adaptació dels POE a la realitat de cada centre constituirà el Programa o Guia formativa tipus.

  POE Infermeria

 • Guia formativa tipus

  La guia formativa està basada en el programa oficial de l’especialitat i suposa una adaptació dels seus punts principals a les característiques de la UDM. Els seus objectius són: adaptar el programa oficial al context de la unitat docent, servir de programa formatiu comú per a tots els residents del servei, establir les bases de planificació del programa formatiu al llarg de tota la residència, concretar els principis fonamentals dels processos formatius i servir de guia per a l’elaboració dels plans individuals anuals de cada resident.

  Guia formativa

 • Protocol supervisió

  El sistema de formació per residència implica l’assumpció progressiva de responsabilitats i un nivell decreixent de supervisió. A mesura que el resident avança en l’adquisició de les competències previstes en el programa formatiu de l’especialitat, va assolint el grau de responsabilitat inherent a l’exercici autònom de l’especialitat.

  La supervisió dels residents de primer any serà de presència física (RD 183/2008, de 8 de febrer). A partir del segon any la supervisió serà decreixent fins a la total autonomia en finalitzar la residència.

  Protocol supervisió resident

 • Programa individual de formació (PIF)

  El Programa individual de formació (PIF) és el document/instrument que recull la planificació temporal de les activitats formatives teorico-pràctiques, que ha de realitzar el resident en cadascun dels períodes formatius al llarg de tota la residència.

  Serveix per organitzar, seqüenciar, graduar i adaptar els aprenentatges a les característiques de cada resident.

  Permet al tutor tenir una visió de conjunt de totes les activitats de formació en què ha de participar el resident, per facilitar-ne una correcta coordinació i implicació de tots els agents involucrats en el procés.

  Permet al resident conèixer des del primer moment quines són les activitats en què ha de participar, reduint el nivell d’incertesa, establint i reforçant compromisos docents, organitzant el temps i els recursos de la forma més eficient per tal que sigui conscient del seu propi procés d’aprenentatge.

  El tutor de la Unitat docent (UD) entregarà el PIF al resident al inici de la seva formació juntament amb el Programa oficial de l’especialitat i la guia de la UD.

 • Llibre del resident

  El llibre del resident és un registre individual de les activitats que realitza cada resident durant el seu període formatiu. És l’instrument que evidencia el procés formatiu del resident, al qual s’incorporaran les dades quantitatives i qualitatives que es valoraran a l’avaluació. Ha de ser un instrument d’autoaprenentatge que afavoreixi la reflexió individual i conjunta amb el tutor, a fi i efecte d’assegurar l’adequació de les activitats portades a terme pel resident i fer possible la correcció de dèficits formatius.

  És propietat del resident, que l’ha d’emplenar amb l’ajuda i la supervisió del tutor. Les dades que contingui estaran subjectes a la legislació vigent sobre protecció de dades personals i secret professional.

  Té caràcter obligatori (RD 183/2008, de 8 de febrer). La Comissió Nacional de cada especialitat té l’encàrrec d’elaborar-lo.


DADES DE CONTACTE
 • Director d’Atenció a la Salut Mental i Coordinador de la UDM de Salut Mental

  Vicenç Vallès
  vvalles@cst.cat

  T. 93 700 36 00 ext. 2791

 • Presidenta de la subcomissió d’infermeria de Salut Mental

  Maria Montoro
  mmontoro@cst.cat

  T. 93 700 36 00 ext. 2791

 • Tutora d’Infermeria especialista en Salut Mental

  Conchi Delicado
  cdelicado@cst.cat

  T. 93 588 73 73

 • Tutor d’Infermeria especialista en Salut Mental

  Pablo Tari
  ptari@cst.cat

  T. 93 783 16 06

 • Tutora d’Infermeria especialista en Salut Mental

  Mariló Martínez
  mmartinezf@cst.cat

  T. 93 783 16 06