Radiodiagnòstic

El Consorci Sanitari de Terrassa és una entitat pública integrada per sis centres d’Atenció Primària, un hospital d’atenció a pacients aguts i un centre sociosanitari, a més d’un Hospital de dia per a pacientes d’Alzheimer i de l’única Unitat d’Hospitalització Penitenciària de tot l’estat espanyol.


El Servei de Diagnòstic per la Imatge (SDI) del Consorci Sanitari de Terrassa  està ubicat a la primera planta de l’edifici hospitalari. Disposa d’alta tecnologia que aplica de forma específica en tot el domini de la patologia de l’adult i el nen:

 • Radiografia simple
 • Fluoroscòpia i exploracions amb contrast
 • Ecografia
 • Intervencionisme diagnòstic i terapèutic
 • Tomografia Computada
 • Ressonància Magnètica
 • Densitometria
 • Mamografia

Les característiques del Consorci Sanitari de Terrassa com a Organització Sanitària Integral amb l’Hospital Universitari de Terrassa, els diversos Centres d’Atenció Primària (CAP) i el Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat, contribueixen al gran potencial del Servei de Radiologia que permet que es practiquin procediments diagnòstics simples i complexes.

El Servei està composat per una plantilla fixa d’adjunts joves amb il·lusió, constituïda per un Cap de Servei, un Cap d’Unitat de Patologia Mamària, 11 adjunts i 1 resident per any  (acreditació docent des de 2010).

La durada total de l’especialitat és de quatre anys. La distribució del temps de formació es dedica íntegrament a la formació específica de l’especialitat de Radiologia amb un programa  que es distribueix en períodes d’un, dos o tres mesos.

Tenim  experiència en formació de residents d’altres especialitats que realitzen la residencia al Consorci de Terrassa (anestesia, nefrologia, medicina de família, etc)  i que s’integren al nostre equip per completar el seu programa.


 • Programa oficial d’especialitat (POE)

  La Formació Sanitària Especialitzada (FSE) té com a objectiu aconseguir especialistes competents que donin resposta a les necessitats de la societat en l’àmbit de la salut.

  Les competències que ha d’adquirir l’especialista en formació queden reflectides de forma més o menys específica en els POE, que han de ser, per tant, la guia a seguir per les diferents Unitats Docents en la formació del seus residents.L’adaptació dels POE a la realitat de cada centre constituirà el Programa o Guia formativa tipus. 

  POE

 • Guia formativa tipus

  La guia formativa està basada en el programa oficial de l’especialitat i suposa una adaptació dels seus punts principals a les característiques de la UD. Els seus objectius són: adaptar el programa oficial al context de la unitat docent, servir de programa formatiu comú per a tots els residents del servei, establir les bases de planificació del programa formatiu al llarg de tota la residència, concretar els principis fonamentals dels processos formatius i servir de guia per a l’elaboració dels plans individuals anuals de cada resident.

  Guia formativa

 • Protocol de supervisió

  El sistema de formació per residència implica l’assumpció progressiva de responsabilitats i un nivell decreixent de supervisió. A mesura que el resident avança en l’adquisició de les competències previstes en el programa formatiu de l’especialitat, va assolint  el grau de responsabilitat inherent a l’exercici autònom de l’especialitat.La supervisió dels residents de primer any serà de presència física (RD 183/2008, de 8 de febrer). A partir del segon any la supervisió serà decreixent fins a la total autonomia al finalitzar la residència

  Protocol supervisió resident

 • Programa individual de formació (PIF)

  El Programa individual de formació (PIF) és el document/instrument que recull la planificació temporal de les activitats formatives teorico-pràctiques, que ha de realitzar el resident en cadascun dels períodes formatius al llarg de tota la residència.Serveix per organitzar, seqüenciar, graduar i adaptar els aprenentatges a les característiques de cada resident.Permet al tutor tenir una visió de conjunt de totes les activitats de formació en què ha de participar el resident, per facilitar-ne una correcta coordinació i implicació de tots els agents involucrats en el procés.Permet al resident conèixer des del primer moment quines són les activitats en què ha de participar, reduint el nivell d’incertesa, establint i reforçant compromisos docents, i organitzant el temps i els recursos de la forma més eficient per tal que sigui conscient del seu propi procés d’aprenentatge.El tutor de la Unitat docent (UD) entregarà el PIF al resident a l’inici de la seva formació juntament amb el Programa oficial de l’especialitat i la guia de la UD.

 • Llibre del resident

  El llibre del resident és un registre individual de les activitats que realitza cada resident durant el seu període formatiu. És l’instrument que evidencia el procès formatiu del resident, al qual s’incorporaran les dades quantitatives i qualitatives que es valoraran a l’avaluació. Ha de ser un instrument d’autoaprenentatge que afavoreixi la reflexió individual i conjunta amb el tutor, a fi i efecte d’assegurar l’adequació de les activitats portades a terme pel resident i fer possible la correcció de dèficits formatius.És propietat del resident, que l’ha d’emplenar amb l’ajuda i la supervisió del tutor.

  Les dades que contingui estaran subjectes a la legislació vigent sobre protecció de dades personals i secret professional. Té caràcter obligatori (RD 183/2008, de 8 de febrer). La Comissió Nacional de cada especialitat té l’encàrrec d’elaborar-lo.


DADES DE CONTACTE
 • Cap del Servei de Diagnòstic per la Imatge (SDI)

  Dra. Esteba
  lesteba@cst.cat

 • Tutora de residents

  Dra. Romero
  iromero@cst.cat

  T. 93 731 00 07 ext. 2210

 • Secretaria del Servei de Diagnòstic per la Imatge (SDI)

  T. 93 731 39 91