Infermeria del Treball

El Servei de Salut Laboral del Consorci Sanitari de Terrassa(CST) ha estat  acreditat com Unitat Docent Multiprofessional de Salut Laboral el 14 de febrer de 2022. Ofereix una plaça per Medicina del Treball i una per  Infermeria del Treball. És la segona Unitat acreditada a Catalunya. Està formada per dues unitats bàsiques de salut, compostes per dues metgesses i dues infermeres que donen atenció als 3.400 professionals del CST.  Es tracta d’ una Organització Sanitària Integral  amb  l’Hospital Universitari de Terrassa, els diferents centres d’ Atenció Primària i de Salut Mental, el Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, l’Hospital Sant Llàtzer d’ Atenció Sociosanitària i la Unitat d’ Hospitalització Penitenciària.  El treball en equip, l‘esperit docent i l’activitat multidisciplinària són els principals valors i principis bàsics


L’estructura i el funcionament de la Unitat Docent Multiprofessional de Salut Laboral del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) segueix les normes bàsiques marcades pels programes docents de les especialitats de Medicina i Infermeria del Treball aprovats per la Comisión Nacional i el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el RD 183/2008 de 8 de febrer d’aspectes formatius, l’ordre SCO/581/2008 de composició i funcions de les Comissions de Docència, de funcions del Cap d’estudis i la figura del tutor, la llei 44/2003 de 21 de novembre d’Ordenación de las Profesiones Sanitarias i el RD 1146/2006 que regula la relació laboral especial de la residència.

Disposa de dos òrgans col.legiats: la Comissió de Docència i el comité d´Avualuació i Acreditació.

Disposa també d´una subcomissió d´infermeria integrada pels tutors d´infermeria que vetlla per l´aplicació del Programa Oficial d´Infemeria Familiar i Comunitària.

La infermeria del treball és una especialitat on l’infermer especialista aborda els estats de salut dels individus en la seva relació amb el medi laboral, amb l’objectiu d’assolir el grau més alt de benestar físic, mental i social de la població treballadora, tenint en compte les característiques individuals del treballador, del lloc de treball i de l’entorn sociolaboral en què aquest es desenvolupa.

L’infermer especialista en Infermeria del Treball, com a membre de l’equip pluri, multi i interdisciplinar que constitueix el Servei de Salut laboral adquirirà competències per a una plena autonomia tècnica i científica per a l’exercici adequat de les seves funcions en els diferents àmbits d’actuació de l’especialitat a nivell preventiu, assistencial, legal i pericial, de gestió i docent i investigadora.


 • Programa oficial d’especialitat (POE)

  La Formació Sanitària Especialitzada (FSE) té com a objectiu aconseguir especialistes competents que donin resposta a les necessitats de la societat en l’àmbit de la salut.

  Les competències que ha d’adquirir l’especialista en formació queden reflectides de forma més o menys específica en els POE, que han de ser, per tant, la guia a seguir per les diferents Unitats Docents en la formació del seus residents. L’adaptació dels POE a la realitat de cada centre constituirà el Programa o Guia formativa tipus.

  POE

 • Guia formativa tipus

  La guia formativa està basada en el programa oficial de l’especialitat i suposa una adaptació dels seus punts principals a les característiques de la UD. Els seus objectius són: adaptar el programa oficial al context de la unitat docent, servir de programa formatiu comú per a tots els residents del servei, establir les bases de planificació del programa formatiu al llarg de tota la residència, concretar els principis fonamentals dels processos formatius i servir de guia per a l’elaboració dels plans individuals anuals de cada resident.

  Guia formativa

 • Protocol de supervisió

  El sistema de formació per residència implica l’assumpció progressiva de responsabilitats i un nivell decreixent de supervisió. A mesura que el resident avança en l’adquisició de les competències previstes en el programa formatiu de l’especialitat, va assolint  el grau de responsabilitat inherent a l’exercici autònom de l’especialitat.

  La supervisió dels residents de primer any serà de presència física (RD 183/2008, de 8 de febrer). A partir del segon any la supervisió serà decreixent fins a la total autonomia en finalitzar la residència.

  Protocol supervisió resident

 • Programa individual de formació (PIF)

  El Programa individual de formació (PIF) és el document/instrument que recull la planificació temporal de les activitats formatives teorico-pràctiques, que ha de realitzar el resident en cadascun dels períodes formatius al llarg de tota la residència.

  Serveix per organitzar, seqüenciar, graduar i adaptar els aprenentatges a les característiques de cada resident.Permet al tutor tenir una visió de conjunt de totes les activitats de formació en què ha de participar el resident, per facilitar-ne una correcta coordinació i implicació de tots els agents involucrats en el procés.

  Permet al resident conèixer des del primer moment quines són les activitats en què ha de participar, reduint el nivell d’incertesa, establint i reforçant compromisos docents, organitzant el temps i els recursos de la forma més eficient per tal que sigui conscient del seu propi procés d’aprenentatge.

  El tutor de la Unitat docent (UD)  entregarà el PIF al resident a l’inici de la seva formació juntament amb el Programa oficial de l’especialitat i la guia de la UD.

 • Llibre del resident

  El llibre del resident és un registre individual de les activitats que realitza cada resident durant el seu període formatiu. És l’instrument que evidencia el procès formatiu del resident, al qual s’incorporaran les dades quantitatives i qualitatives que es valoraran a l’avaluació. Ha de ser un instrument d’autoaprenentatge que afavoreixi la reflexió individual i conjunta amb el tutor, a fi i efecte d’assegurar l’adequació de les activitats portades a terme pel resident i fer possible la correcció de dèficits formatius.

  És propietat del resident, que l’ha d’emplenar amb l’ajuda i la supervisió del tutor. Les dades que contingui estaran subjectes a la legislació vigent sobre protecció de dades personals i secret professional. Té caràcter obligatori (RD 183/2008, de 8 de febrer). La Comissió Nacional de cada especialitat té l’encàrrec d’elaborar-lo.


DADES DE CONTACTE