Al·lergologia

La Unitat d’Al·lèrgia present al Consorci Sanitari de Terrassa des de 1989 va passar a ser Servei d’al·lèrgia l’any 2017 arrel de convertir-nos en Centre Territorial de referència de l’al·lèrgia a fàrmacs i aliments de tot el Vallès Occidental. La nostra àrea d’influència avarca una població aproximada de 626.255 habitants.


El Servei d’Al·lèrgia està format per un equip de 6 al·lergòlogues i una pediatra amb màster d’al·lergologia i 5 infermeres totes ells compromeses amb la docència dels residents, l’ètica, el respecte, el treball en equip i l’activitat multidisciplinària.

Disposem de 6 despatxos de consultes externes i un hospital de dia propi que consta de 5 butaques i 2 llits per a la realització de proves de risc. A banda, realitzem interconsultes a les diferents plantes d’hospitalització i visites a l’Hospital Penitenciari.

El Servei d’Al·lèrgia és el responsable de donar una atenció integral dels pacients al·lèrgics a qualsevol franja d’edat i tenim una àmplia cartera de serveis. Comptem amb una Unitat d’Immunoteràpia general, una específica per als verins d’himenòpters i una Unitat d’Asma Greu pendent de rebre l’acreditació per part de la SEAIC.

El Servei complementa la formació MIR amb assistència a cursos i congressos locals i internacionals per fomentar l’ajuda al resident en la participació de treballs propis i multicèntrics, la presentació de comunicacions i pòsters i la publicació en diferents revistes d’impacte dins l’especialitat. A més a més, cada any el Servei organitza una jornada territorial dirigida a l’atenció primària així com múltiples cursos de formació interna (FEFE) i externa.

Esperem que tinguis en consideració el nostre Servei per formar-te com a especialista en Al·lèrgia i com a persona.


 • Programa oficial d’especialitat (POE)

  La Formació Sanitària Especialitzada (FSE) té com a objectiu aconseguir especialistes competents que donin resposta a les necessitats de la societat en l’àmbit de la salut.

  Les competències que ha d’adquirir l’especialista en formació queden reflectides de forma més o menys específica en els POE, que han de ser, per tant, la guia a seguir per les diferents Unitats Docents en la formació del seus residents.

  L’adaptació dels POE a la realitat de cada centre constituirà el Programa o Guia formativa tipus.

  POE

 • Guia formativa tipus

  La guia formativa està basada en el programa oficial de l’especialitat i suposa una adaptació dels seus punts principals a les característiques de la unitat docent. Els seus objectius són: adaptar el programa oficial al context de la unitat docent, servir de programa formatiu comú per a tots els residents del servei, establir les bases de planificació del programa formatiu al llarg de tota la residència, concretar els principis fonamentals dels processos formatius i servir de guia per a l’elaboració dels plans individuals anuals de cada resident.

  Guia formativa

 • Protocol de supervisió

  El sistema de formació per residència implica l’assumpció progressiva de responsabilitats i un nivell decreixent de supervisió. A mesura que el resident avança en l’adquisició de les competències previstes en el programa formatiu de l’especialitat, va assolint  el grau de responsabilitat inherent a l’exercici autònom de l’especialitat.

  La supervisió dels residents de primer any serà de presència física RD 183/2008 . A partir del segon any la supervisió serà decreixent fins a la total autonomia en finalitzar la residència.

  Protocol supervisió resident

 • Programa individual de formació (PIF)

  El Programa individual de formació (PIF) és el document/instrument que recull la planificació temporal de les activitats formatives teorico-pràctiques, que ha de realitzar el resident en cadascun dels períodes formatius al llarg de tota la residència.

  Serveix per organitzar, seqüenciar, graduar i adaptar els aprenentatges a les característiques de cada resident.

  Permet al tutor tenir una visió de conjunt de totes les activitats de formació en què ha de participar el resident, per facilitar-ne una correcta coordinació i implicació de tots els agents involucrats en el procés.

  Permet al resident conèixer des del primer moment quines són les activitats en què ha de participar, reduint el nivell d’incertesa, establint i reforçant compromisos docents, i organitzant el temps i els recursos de la forma més eficient, per tal que sigui conscient del seu propi procés d’aprenentatge.

  El tutor de la Unitat docent (UD)  entregarà el PIF al resident a l’inici de la seva formació juntament amb el Programa oficial de l’especialitat i la guia de la UD.

 • Llibre del resident

  El llibre del resident és un registre individual de les activitats que realitza cada resident durant el seu període formatiu. És l’instrument que evidencia el procés formatiu del resident, al qual s’incorporaran les dades quantitatives i qualitatives que es valoraran a l’avaluació. Ha de ser un instrument d’autoaprenentatge que afavoreixi la reflexió individual i conjunta amb el tutor, a fi i efecte d’assegurar l’adequació de les activitats portades a terme pel resident i fer possible la correcció de dèficits formatius.

  És propietat del resident, que l’ha d’emplenar amb l’ajuda i la supervisió del tutor. Les dades que contingui estaran subjectes a la legislació vigent sobre protecció de dades personals i secret professional.

  Té caràcter obligatori (RD 183/2008, de 8 de febrer). La Comissió Nacional de cada especialitat té l’encàrrec d’elaborar-lo.


DADES DE CONTACTE