Infermeria familiar i comunitària

La Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària del Consorci Sanitari de Terrassa es defineix com el conjunt de recursos personals i materials que pertanyen als dispositius assistencials, docents, de recerca i de qualsevol altre caràcter del Consorci Sanitari de Terrassa que es considerin necessaris per impartir la formació de l’especialitat d’Atenció Familiar i Comunitària (medicina/infermeria) pel sistema de residència.


L’estructura i el funcionament de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària (AFiC) del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) segueix les normes bàsiques marcades pels programes docents de les especialitats de Medicina i Infermeria de Família i Comunitària aprovats per la Comisión Nacional i el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el RD 183/2008 de 8 de febrer d’aspectes formatius, l’ordre SCO/581/2008 de composició i funcions de les Comissions de Docència, de funcions del Cap d’estudis i la figura del tutor, la llei 44/2003 de 21 de novembre d’Ordenación de las Profesiones Sanitarias i el RD 1146/2006 que regula la relació laboral especial de la residència.

Disposa de dos òrgans col.legiats: la Comissió de Docència i el Comitè d’Avaluació i Acreditació.

Disposa també d’una subcomissió d’infermeria integrada pels tutors d’infermeria que vetlla per l’aplicació del Programa Oficial d’Infermeria Familiar i Comunitària.


Actualment la Unitat Docent està constituïda
per cinc Centres d’Atenció Primària acreditats:


 • Programa oficial d’especialitat (POE)

  La Formació Sanitària Especialitzada (FSE) té com a objectiu aconseguir especialistes competents que donin resposta a les necessitats de la societat en l’àmbit de la salut.

  Les competències que ha d’adquirir l’especialista en formació queden reflectides de forma més o menys específica en els POE, que han de ser, per tant, la guia a seguir per les diferents Unitats Docents en la formació del seus residents.

  L’adaptació dels POE a la realitat de cada centre constituirà la Guia formativa tipus.

  POE IFiC

 • Guia formativa tipus

  La guia formativa està basada en el programa oficial de l’especialitat i suposa una adaptació dels seus punts principals a les característiques de la UD. Els seus objectius són: adaptar el programa oficial al context de la unitat docent, servir de programa formatiu comú per a tots els residents del servei, establir les bases de planificació del programa formatiu al llarg de tota la residència, concretar els principis fonamentals dels processos formatius i servir de guia per a l’elaboració dels plans individuals anuals de cada resident.

  Guia formativa IFiC

 • Protocol de supervisió

  El sistema de formació per residència implica l’assumpció progressiva de responsabilitats i un nivell decreixent de supervisió. A mesura que el resident avança en l’adquisició de les competències previstes en el programa formatiu de l’especialitat, va assolint el grau de responsabilitat inherent a l’exercici autònom de l’especialitat.

  La supervisió dels residents de primer any serà de presència física (RD 183/2008, de 8 de febrer). A partir del segon any la supervisió serà decreixent fins a la total autonomia en finalitzar la residència.

  Supervisió del resident d’IFiC

 • Programa individual de formació (PIF)

  El Programa individual de formació (PIF) és el document/instrument que recull la planificació temporal de les activitats formatives teorico-pràctiques, que ha de realitzar el resident en cadascun dels períodes formatius al llarg de tota la residència.

  Serveix per organitzar, seqüenciar, graduar i adaptar els aprenentatges a les característiques de cada resident.

  Permet al tutor tenir una visió de conjunt de totes les activitats de formació en les que ha de participar el resident, per facilitar-ne una correcta coordinació i implicació de tots els agents involucrats en el procés.

  Permet al resident conèixer des del primer moment quines són les activitats en què ha de participar, reduint el nivell d’incertesa, establint i reforçant compromisos docents, i organitzant el temps i els recursos de la forma més eficient per tal que sigui conscient del seu propi procés d’aprenentatge.

 • Llibre del resident

  Des de l’any 1994 les UUDD de AFiC de Catalunya han desenvolupat una estratègia de valoració formativa complementària que integra de forma coherent els diferents elements existents: àrees competencials del programa oficial de l’especialitat, el llibre del resident i les diferents activitats per a mesurar la competència. El Portafoli del resident d’AFiC de Catalunya  és un instrument que permet recollir elements que demostrin el procés d’aprenentatge i que estimula l’aprenentatge basat en l’autoreflexió.

  El Portafoli del resident és una recollida d’informació que demostra que un procés d’aprenentatge s’ha desenvolupat adequadament o que s’han aconseguit els objectius docents previstos. La seva finalitat és guiar la formació del resident cap a la millora de la competència professional.


DADES DE CONTACTE
 • Cap d’estudis de la Unitat Docent Multiprofessional d’AFiC del Consorci Sanitari de Terrassa

  Dra. Araceli Griñó Guimerà

  E-mail: agrino@cst.cat

 • Presidenta de la subcomissió d’Infermeria Familiar i Comunitària

  Sra. Ció Tor Figueras

  E-mail: ctor@cst.cat

 • Secretària de la Unitat Docent de MFiC

  Sra. Maite Corredera Garcia

  E-mail: sdocencia@cst.cat