Psiquiatria

El Servei de Psiquiatria del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) es va fundar l’any 1994. Al cap de només un any, ja estava acreditat per a la formació d’especialistes en Psicologia Clínica i Psiquiatria. Des d’aleshores hem crescut en dispositius d’atenció a la Salut Mental: vam començar amb una Unitat d’Aguts, un Programa d’interconsulta, la Unitat de Neuropsicologia, Psiquiatria Perinatal, Psiquiatria Oncològica i de l’Adolescent, i l’atenció al servei d’urgències amb presència física les 24h del dia; posteriorment vam incorporar la Unitat de Joc Patològic i Addiccions no tòxiques, el Centre de Salut Mental d’Adults de Terrassa i la Unitat d’Hospitalització Parcial de Salut Mental; i més recentment, tots els dispositius d’atenció a la Salut Mental de Rubí i Castellbisbal, amb un Servei de Rehabilitació Comunitària, un Centre de Salut Mental d’Adults, un Centre de Salut Mental InfantoJuvenil i un Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències. Des de primers de 2016 el CatSalut ha encarregat la gestió del Servei de Rehabilitació Comunitària de Terrassa a l’Àmbit d’Atenció a la Salut Mental del CST.


Aquest creixement ha permès incrementar la nostra capacitat docent amb l’acreditació per formar dos residents de Psicologia Clínica i dos residents de Psiquiatria per any. Des de l’any 2011, hem estat també acreditats com a Unitat Docent Multiprofessional de Salut Mental amb l’acreditació per formar dos residents d’infermeria especialista en Salut Mental.

La nostra història demostra un interès per la Docència des de la fundació del Servei de Psiquiatria del CST, que perdura en l’actualitat amb una major dedicació i il·lusió.

L’Àmbit d’Atenció a la Salut Mental del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) està acreditat per a la formació d’especialistes en Psiquiatria des de l’any 1995. El resident s’integra des de l’inici en un ampli equip multidisciplinari, participant activament en aspectes assistencials, d’investigació i organitzatius.

L’àmbit d’atenció a la Salut Mental del CST està format per diversos dispositius, hospitalaris i comunitaris, que treballen en xarxa: Unitat d’Aguts de Psiquiatria a l’Hospital Universitari de Terrassa, dos Centres de Salut Mental d’Adults, un Hospital de Dia, un Servei de Rehabilitació Comunitària i Centre de Dia, una Unitat de Joc Patològic i Addiccions no tòxiques, un Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències i un Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil. Es mantenen diversos convenis amb altres organitzacions per complementar algunes rotacions bàsiques en la formació dels futurs professionals.

L’activitat assistencial de l’Àmbit d’Atenció a la Salut Mental del CST està distribuïda en tres grans àrees:

 • Atenció en fase aguda del pacient amb trastorn mental: hospitalització, interconsulta i atenció urgent.
 • Seguiment del pacient amb trastorn mental: Centres de Salut Mental (d’adults, infantojuvenil i d’atenció i seguiment de drogopendències), Programa de seguiment individualitzat (PSI) i Consultes Externes (clínica d’eutimitzants).
 • Rehabilitació del pacient adult amb trastorn mental: Hospital de Dia i Serveis de Rehabilitació Comunitària i Centre de Dia, en la comunitat.

A  més, es duen a terme altres programes específics (suport de Salut Mental a Atenció Primària, Programa de Salut Mental Perinatal, Unitat de Joc Patològic i Addiccions no Tòxiques, Unitat de Neuropsicologia) que permeten l’adquisició de competències en aspectes més concrets.

Per concloure, l’Àmbit d’Atenció a la Salut Mental del CST proporciona una formació completa, variada i multidisciplinar en un ambient de treball i col•laboració òptims.


 • Programa oficial d’especialitat (POE)

  La Formació Sanitària Especialitzada (FSE) té com a objectiu aconseguir especialistes competents que donin resposta a les necessitats de la societat en l’àmbit de la salut.

  Les competències que ha d’adquirir l’especialista en formació queden reflectides de forma més o menys específica en els POE, que han de ser, per tant, la guia a seguir per les diferents Unitats Docents en la formació del seus residents.

  L’adaptació dels POE a la realitat de cada centre constituirà el Programa o Guia formativa tipus.

  POE Psiquiatria

 • Guia formativa tipus

  La guia formativa està basada en el programa oficial de l’especialitat i suposa una adaptació dels seus punts principals a les característiques de la UD. Els seus objectius són: adaptar el programa oficial al context de la unitat docent, servir de programa formatiu comú per a tots els residents del servei, establir les bases de planificació del programa formatiu al llarg de tota la residència, concretar els principis fonamentals dels processos formatius i servir de guia per a l’elaboració dels plans individuals anuals de cada resident.

  Guia formativa

 • Protocol de supervisió

  El sistema de formació per residència implica l’assumpció progressiva de responsabilitats i un nivell decreixent de supervisió. A mesura que el resident avança en l’adquisició de les competències previstes en el programa formatiu de l’especialitat, va assolint el grau de responsabilitat inherent a l’exercici autònom de l’especialitat.

  La supervisió dels residents de primer any serà de presència física (RD 183/2008, de 8 de febrer). A partir del segon any la supervisió serà decreixent fins a la total autonomia en finalitzar la residència.

  Protocol supervisió resident

 • Programa individual de formació (PIF)

  El Programa individual de formació (PIF) és el document/instrument que recull la planificació temporal de les activitats formatives teorico-pràctiques, que ha de realitzar el resident en cadascun dels períodes formatius al llarg de tota la residència.

  Serveix per organitzar, seqüenciar, graduar i adaptar els aprenentatges a les característiques de cada resident.

  Permet al tutor tenir una visió de conjunt de totes les activitats de formació en què ha de participar el resident, per facilitar-ne una correcta coordinació i implicació de tots els agents involucrats en el procés.

  Permet al resident conèixer des del primer moment quines són les activitats en què ha de participar, reduint el nivell d’incertesa, establint i reforçant compromisos docents, organitzant el temps i els recursos de la forma més eficient per tal que sigui conscient del seu propi procés d’aprenentatge.

  El tutor de la Unitat Docent (UD) entregarà el PIF al resident a l’inici de la seva formació juntament amb el Programa oficial de l’especialitat i la guia de la UD.

 • Llibre del resident

  El llibre del resident és un registre individual de les activitats que realitza cada resident durant el seu període formatiu. És l’instrument que evidencia el procés formatiu del resident, al qual s’incorporaran les dades quantitatives i qualitatives que es valoraran a l’avaluació. Ha de ser un instrument d’autoaprenentatge que afavoreixi la reflexió individual i conjunta amb el tutor, a fi i efecte d’assegurar l’adequació de les activitats portades a terme pel resident i fer possible la correcció de dèficits formatius.

  És propietat del resident, que l’ha d’emplenar amb l’ajuda i la supervisió del tutor. Les dades que contingui estaran subjectes a la legislació vigent sobre protecció de dades personals i secret professional.

  Té caràcter obligatori (RD 183/2008, de 8 de febrer). La Comissió Nacional de cada especialitat té l’encàrrec d’elaborar-lo.


DADES DE CONTACTE