Medicina Intensiva

La Medicina Intensiva és l’especialitat que ens permet atendre al pacient crític, aquell que es troba en risc vital sigui quina sigui la seva localització, les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.

A l’Hospital Universitari de Terrassa disposem d’un Servei de Medicina Intensiva de 16 llits, 12 d’UCI i 4 de Semi Intensius. El nostre Servei és polivalent, atenem pacients mèdics crítics, pacients post quirúrgics i donem suport al pacient potencial donant d’òrgans.


Durant els cinc anys de formació es realitzen rotacions específiques per les diferents àrees mèdiques incloent Urgències, Medicina Interna, Cardiologia i Gabinet d’ecocardiografia, Neurologia, Pneumologia, Digestiu, Servei de Diagnòstic per la imatge i Anestesiologia. A partir del tercer any de residència s’inclou formació especialitzada en pacient neurocrític, pacient politraumàtic greu i Unitat coronària a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, així com formació en pacient post operat de Cirurgia cardíaca a Hospital Teknon. Donat que la nostra especialitat és polivalent, durant tots els anys de residència tenim l’oportunitat de tractar pacients mèdics, post quirúrgics, coronaris i politraumàtics.

En el Servei de Medicina Intensiva realitzem tot tipus de tècniques (drenatge toràcic, pericardiocentesi, implant de marcapassos transitoris, traqueostomies percutànies, fibrobroncoscòpies, entre d’altres), disposem de servei d’ecografia propi i realitzem tècniques de substitució renal tant continues com intermitents, amb i sense citrat. Disposem d’Unitat de marcapassos, dins del Servei de Medicina Intensiva, que ens permet formar als residents en la col·locació de marcapassos provisionals i definitius així com en el seguiment posterior a consultes externes.

El Servei de Medicina Intensiva participa de manera directa en els diferents codis de l´hospital: codi d’aturada, codi pacient politraumàtic i codi sèpsia. Disposem d’un servei d’Extra –UCI que ens permet detectar i tractar de manera precoç tot aquell pacient que pugui empitjorar el seu estat, sigui quina sigui la seva ubicació, donant suport a totes les especialitats.

La nostra Unitat està constituïda per una plantilla jove, ben formada i amb moltes ganes d’ensenyar. Durant tot el període de formació es realitza un seguiment detallat de l’evolució del resident, fet que permet garantir una formació de qualitat per una posterior entrada en el món laboral. Disposar d’una Unitat polivalent enriqueix la formació i permet als residents un maneig multidisciplinari durant els cincs anys de formació.


 • Programa oficial d’especialitat (POE)

  La Formació Sanitària Especialitzada (FSE) té com a objectiu aconseguir especialistes competents que donin resposta a les necessitats de la societat en l’àmbit de la salut.Les competències que ha d’adquirir l’especialista en formació queden reflectides de forma més o menys específica en els POE, que han de ser, per tant, la guia a seguir per les diferents Unitats Docents en la formació del seus residents. L’adaptació dels POE a la realitat de cada centre constituirà el Programa o Guia formativa tipus.

  POE

 • Guia formativa tipus

  La guia formativa està basada en el programa oficial de l’especialitat i suposa una adaptació dels seus punts principals a les característiques de la UD. Els seus objectius són: adaptar el programa oficial al context de la unitat docent, servir de programa formatiu comú per a tots els residents del servei, establir les bases de planificació del programa formatiu al llarg de tota la residència, concretar els principis fonamentals dels processos formatius i servir de guia per a l’elaboració dels plans individuals anuals de cada resident.

  Guia formativa

 • Protocol de supervisió

  El sistema de formació per residència implica l’assumpció progressiva de responsabilitats i un nivell decreixent de supervisió. A mesura que el resident avança en l’adquisició de les competències previstes en el programa formatiu de l’especialitat, va assolint el grau de responsabilitat inherent a l’exercici autònom de l’especialitat.La supervisió dels residents de primer any serà de presència física (RD 183/2008, de 8 de febrer). A partir del segon any la supervisió serà decreixent fins a la total autonomia en finalitzar la residència.

  Protocol supervisió resident

 • Programa individual de formació (PIF)

  El Programa individual de formació (PIF) és el document/instrument que recull la planificació temporal de les activitats formatives teorico-pràctiques, que ha de realitzar el resident en cadascun dels períodes formatius al llarg de tota la residència.Serveix per organitzar, seqüenciar, graduar i adaptar els aprenentatges a les característiques de cada resident.Permet al tutor tenir una visió de conjunt de totes les activitats de formació en què ha de participar el resident, per facilitar-ne una correcta coordinació i implicació de tots els agents involucrats en el procés.

  Permet al resident conèixer des del primer moment quines són les activitats en què ha de participar, reduint el nivell d’incertesa, establint i reforçant compromisos docents, i organitzant el temps i els recursos de la forma més eficient per tal de ser conscient del seu propi procés d’aprenentatge.

  El tutor de la Unitat docent (UD) La UD  entregarà el PIF al resident a l’inici de la seva formació juntament amb el Programa oficial de l’especialitat i la guia de la UD. 

 • Llibre del resident

  El llibre del resident és un registre individual de les activitats que realitza cada resident durant el seu període formatiu. És l’instrument que evidencia el procès formatiu del resident, al qual s’incorporaran les dades quantitatives i qualitatives que es valoraran a l’avaluació. Ha de ser un instrument d’autoaprenentatge que afavoreixi la reflexió individual i conjunta amb el tutor, a fi i efecte d’assegurar l’adequació de les activitats portades a terme pel resident i fer possible la correcció de dèficits formatius.

  És propietat del resident, que l’ha d’emplenar amb l’ajuda i la supervisió del tutor. Les dades que contingui estaran subjectes a la legislació vigent sobre protecció de dades personals i secret professional.Té caràcter obligatori (RD 183/2008, de 8 de febrer). La Comissió Nacional de cada especialitat té l’encàrrec d’elaborar-lo.


DADES DE CONTACTE
 • Tutor del servei de Medicina Intensiva

  Dr. Diego Rodríguez Giardinieri
  dprodriguez@cst.cat

 • Tutor del servei de Medicina Intensiva

  Dra. Vanessa Arauzo Rojo
  varauzo@cst.cat