Oncologia mèdica

El Consorci Sanitari de Terrassa ofereix una plaça de Metge Intern Resident en Formació d’Oncologia Mèdica per any.


La nostra Unitat Docent va ser acreditada l’any 2012. Està formada per un equip de professionals: metges, infermeres, psicòlegs, gestors de pacients i un genetista. En l’equip l’ètica, el rigor, l’esperit docent i de recerca, el treball en equip i un model d’atenció multidisciplinària constitueixen els principis bàsics.

Exemples d’aquesta multidisciplinarietat són la col·laboració en projectes d’atenció compartida amb serveis com a Geriatria en el desenvolupament de l’Oncogeriatria, de clar i emergent impacte en l’actualitat, i amb la Unitat de Cures Pal·liatives potenciant la coordinació de professionals en l’atenció dels pacients i les seves famílies. Aquest model d’atenció ha estat confirmat per la European Society of Medical Oncology, designant el nostre servei com a centre de referència i excel·lència d’aquesta integració des de l’any 2013.

La col·laboració amb altres serveis quirúrgics o metges està garantida pels comitès de tumors i les diferents unitats funcionals, primordials en el nostre model d’atenció.

D’altra banda, comptem amb la Unitat de Consell Genètic i la Unitat de Psicooncologia, pròpies del servei, la qual cosa juntament amb el Servei d’Oncologia Radioteràpica, fa que puguem oferir una assistència global i integrada d’alta qualitat. També disposem, en el propi hospital, d’un Servei de Biologia Molecular de reconegut prestigi, la qual cosa implica la possibilitat d’adquisició de coneixements específics en aquest àmbit com a fet distintiu cap a altres centres.

Tots aquests dispositius assistencials són molt docents per a garantir que els residents d’Oncologia Mèdica adquireixin una formació àmplia, actualitzada i integral.

A més, està contemplada la formació en unes certes patologies oncològiques, poc freqüents, en hospitals terciaris de referència.

Es complementa la formació del MIR amb l’assistència a cursos locals i nacionals. Es fomenta i ajuda al resident per a col·laborar en treballs i estudis realitzats en el servei, així com per a participar en els congressos amb la presentació de comunicacions, pòsters i per a publicar en les diferents revistes de l’especialitat.

Esperem haver complert les teves expectatives respecte a la nostra Unitat Docent i si finalment tries formar-te amb nosaltres que sigui una residència enriquidora com a metge especialista i com a persona. T’esperem.


 • Programa oficial d’especialitat (POE)

  La Formació Sanitària Especialitzada (FSE) té com  a objectiu aconseguir especialistes competents que donin resposta a les necessitats de la societat en l’àmbit de la salut. Les competències que ha d’adquirir l’especialista en formació queden reflectides de forma més o menys específica en els POE, que han de ser, per tant, la  guia a seguir per les diferents Unitats Docents en la formació del seus residents. L’adaptació dels POE a la realitat de cada centre constituirà el Programa o Guia formativa tipus.  

  POE

 • Guia formativa tipus

  La guia formativa està basada en el programa oficial de l’especialitat i suposa una adaptació dels seus punts principals a les característiques de la unitat docent. Els seus objectius són: adaptar el programa oficial al context de la unitat docent, servir de programa formatiu comú per a tots els residents del servei, establir les bases de planificació del programa formatiu al llarg de tota la residència, concretar els principis fonamentals dels processos formatius i servir de guia per a l’elaboració dels plans individuals anuals de cada resident.

  Guia Formativa

 • Protocol de supervisió

  El sistema de formació per residència implica l’assumpció progressiva de responsabilitats i un nivell decreixent de supervisió. A mesura que el resident avança en l’adquisició de les competències previstes en el programa formatiu de l’especialitat, va assolint  el grau de responsabilitat inherent a l’exercici autònom  de l’especialitat. La supervisió dels residents de primer any  serà de presència física.

  Protocol supervisió resident

 • Programa individual de formació (PIF)

  El Programa individual de formació (PIF) és el document/instrument que recull la planificació temporal de les activitats formatives teorico-pràctiques, que ha de realitzar el resident en cadascun dels períodes formatius al llarg de tota la residència. Serveix  per organitzar, seqüenciar, graduar i adaptar els aprenentatges a les característiques de cada resident. Permet al tutor tenir una visió de conjunt de totes les activitats de formació en què ha de participar el resident, per facilitar-ne una correcta coordinació i implicació de tots els agents involucrats en el procés. Permet al resident conèixer des del primer moment quines són les activitats en què ha de participar, reduint el nivell d’incertesa, establint i reforçant compromisos docents, i organitzant el temps i els recursos de la forma més eficient, per tal que sigui conscient del seu propi procés d’aprenentatge. El tutor de la Unitat docent (UD)  entregarà el PIF al resident a l’inici de la seva formació juntament amb el Programa oficial de l’especialitat i la guia de la UD.

 • Llibre del resident

  El llibre del resident és un registre individual de les activitats que realitza cada resident durant el seu període formatiu. És l’instrument que evidencia el procés formatiu del resident, al qual s’incorporaran les dades quantitatives i qualitatives que es valoraran a l’avaluació. Ha de ser un instrument d’autoaprenentatge que afavoreixi la reflexió individual i conjunta amb el tutor, a fi i efecte d’assegurar l’adequació de les activitats portades a terme pel resident i fer possible la correcció de dèficits formatius. És propietat del resident, que l’ha d’emplenar amb l’ajuda i la supervisió del tutor. Les dades que contingui estaran subjectes a la legislació vigent sobre protecció de dades personals i secret professional. Té caràcter obligatori (RD 183/2008, de 8 de febrer). La Comissió Nacional de cada especialitat té l’encàrrec d’elaborar-lo.


DADES DE CONTACTE
 • Tutora de residents

  Dra. Emma Dotor
  edotor@cst.cat

 • Cap de Servei

  Dra. Remei Blanco
  rblanco@cst.cat

 • Secretaria del Servei d’Oncologia del CST

  T. 93 700 36 12