Oftalmologia

El programa de formació d’oftalmologia a l’Hospital Universitari de Terrassa té més de 10 anys de recorregut, i es desenvolupa al llarg de 4 anys de residència.


Durant aquests quatre anys es van assolint de forma progressiva els coneixements clínics i habilitats quirúrgiques que corresponen a cada etapa. La formació es basa en rotacions successives per diferents departaments del servei (còrnia i superfície ocular, glaucoma, oculoplàstia, retina mèdica i quirúrgica i oftalmologia pediàtrica), durant el quals el resident col·labora de forma directa amb el seu adjunt responsable.  A l’últim any de residència s’ofereix la possibilitat de realitzar una rotació lliure en un altre centre (nacional o estranger) durant un temps determinat.  La formació al nostre hospital es complementa amb l’assistència al servei d’urgències oftalmològiques de forma continuada (som centre de referència en urgències de l’àrea del Vallès), fet que potencia la formació en patologia oftalmològica urgent.

A nivell docent i de formació es realitzen dues sessions clíniques setmanals (sessió clínica i sessió bibliogràfica) d’una hora de duració on els residents participen de forma activa.

En els darrers anys hem potenciat de forma significativa la recerca en el nostre servei, amb dues línies d’investigació establertes (superfície ocular i malalties retinianes hereditàries) que han donat lloc a múltiples presentacions a congressos i publicacions en revistes nacionals i internacionals.  En aquest sentit, és el nostre objectiu que tots els residents que es formin en el nostre servei acabin la residència amb, almenys, un article publicat.

El servei d’oftalmologia de l’Hospital Universitari de Terrassa té signats uns convenis de col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de Terrassa i la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta col·laboració es tradueix en activitat docent a la facultat d’òptica de la UPC en el grau i postgrau, així com en la participació en projectes de recerca científica.


 • Programa oficial d’especialitat (POE)

  La Formació Sanitària Especialitzada (FSE) té com a objectiu aconseguir especialistes competents que donin resposta a les necessitats de la societat en l’àmbit de la salut.

  Les competències que ha d’adquirir l’especialista en formació queden reflectides de forma més o menys específica en els POE, que han de ser, per tant, la guia a seguir per les diferents Unitats Docents en la formació del seus residents. L’adaptació dels POE a la realitat de cada centre constituirà el Programa o Guia formativa tipus. 

  POE

 • Guia formativa tipus

  La guia formativa està basada en el programa oficial de l’especialitat i suposa una adaptació dels seus punts principals a les característiques de la UD. Els seus objectius són: adaptar el programa oficial al context de la unitat docent, servir de programa formatiu comú per a tots els residents del servei, establir les bases de planificació del programa formatiu al llarg de tota la residència, concretar els principis fonamentals dels processos formatius i servir de guia per a l’elaboració dels plans individuals anuals de cada resident.

  Guia formativa

 • Protocol de supervisió

  El sistema de formació per residència implica l’assumpció progressiva de responsabilitats i un nivell decreixent de supervisió. A mesura que el resident avança en l’adquisició de les competències previstes en el programa formatiu de l’especialitat, va assolint el grau de responsabilitat inherent a l’exercici autònom de l’especialitat.

  La supervisió dels residents de primer any serà de presència física (RD 183/2008, de 8 de febrer). A partir del segon any la supervisió serà decreixent fins a la total autonomia en finalitzar la residència.

  Protocol supervisió resident

 • Programa individual de formació (PIF)

  El Programa individual de formació (PIF) és el document/instrument que recull la planificació temporal de les activitats formatives teorico-pràctiques, que ha de realitzar el resident en cadascun dels períodes formatius al llarg de tota la residència.

  Serveix per organitzar, seqüenciar, graduar i adaptar els aprenentatges a les característiques de cada resident.Permet al tutor tenir una visió de conjunt de totes les activitats de formació en què ha de participar el resident, per facilitar-ne una correcta coordinació i implicació de tots els agents involucrats en el procés.Permet al resident conèixer des del primer moment quines són les activitats en què ha de participar, reduint el nivell d’incertesa, establint i reforçant compromisos docents, i organitzant el temps i els recursos de la forma més eficient per tal que sigui conscient del seu propi procés d’aprenentatge.El tutor de la Unitat docent (UD) entregarà el PIF al resident a l’inici de la seva formació juntament amb el Programa oficial de l’especialitat i la guia de la UD.


DADES DE CONTACTE
 • Cap del Servei d’Oftalmologia

  Dr. M. Asaad
  masaad@cst.cat

 • Tutora de residents

  Dra. Laura Gutiérrez
  lgutierrez@cst.cat

 • Secretaria

  Esther Zamora

  T. 93 785 69 61