Obstetrícia i Ginecologia

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Universitari de Terrassa esta acreditat per a la formació de metges residents i per a la formació de llevadores des de l’any 1994. A partir de l’any 2014 te l’acreditació d’Unitat Docent Multiprofessional.


La UDM d’Obstetrícia i Ginecologia, al pertànyer a un centre amb organització sanitària integral (amb els dos nivells hospitalari  i d’atenció primària),  té acreditats per a la formació de residents, els següents dispositius docents: l’Hospital Universitari de Terrassa i els centres d’Atenció Primària on es desenvolupa el programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR): Sant Genís (Rubí) i el Cap de Sant Llàtzer (Terrassa)

Durant aquest temps s’han format un gran nombre d’especialistes metges i infermeres i també hem participat, en la vessant ginecològica-obstètrica,  en la formació de metges interns i residents de Medicina Familiar i Comunitària, i d’estudiants de medicina dels últims anys curriculars.
El nostre Servei està dividit en tres grans àrees: Atenció Primària (AP), Ginecologia i Obstetrícia.

Atenció Primària (ASSIR): Atenció a la Salut Sexual i reproductiva, amb els diferents subprogrames: Atenció Materno-Infantil: Control i seguiment de l’embaràs, Educació maternal, puerperi domiciliari, atenció al postpart. Atenció als joves. Orientació i planificació familiar.  Assessorament i assistència a la Interrupció voluntària de l’embaràs (IVE). Atenció a la menopausa. Prevenció del càncer ginecològic i de mama. Prevenció de les infeccions de transmissió sexual i sida. Prevenció i assistència a les malalties ginecològiques en general.

A l’àrea de Ginecologia, es desenvolupen totes les  subespecialitats. Destaquen dues unitats funcionals consolidades amb organització multidiscipinar. A la Unitat Funcional de Patologia Mamària es tracta la patologia benigna i maligna de la mama amb més de  100 casos nous anuals diagnosticats de càncer de mama i es practica cirurgia de reconstrucció immediata i oncoplàstia, conjuntament amb la Unitat de Cirurgia Plàstica. A la Unitat Funcional de Sol Pelvià es tracten de manera multicisciplinar tota la patologia i disfuncions en relació amb el sol pelvià. Està en procés de constitució la Unitat Funcional de Infeccions de Transmissió Sexual. D’altra banda disposem de consultes específiques d’oncologia ginecològica, menopausa, endocrinologia ginecològica, esterilitat i patologia cervical.

A l’àrea d’Obstetrícia realitzem al voltant de 1300 parts anuals, amb una baixa taxa de cesàries (< 13%) i una mortalitat perinatal inferior al 5 per mil. Promocionem el part poc medicalitzat amb la opció del part natural. També oferim el part vaginal seleccionat en la presentació de natges, amb intent previ de versió externa abans del terme.  Les gestacions de risc tenen consulta específica a l’hospital i s’inclouen totes les patologies pròpies de la gestació així com les patologies mèdiques associades. En col•laboració amb Neonatologia, estem capacitats per atendre nounats a partir de les 28 setmanes de gestació. Disposem també d’una potent unitat de diagnòstic per la imatge ecogràfica i de diagnòstic prenatal. Està en procés de constitució la Unitat Funcional d’Atenció Psiquiàtrica Perinatal per donar atenció integrada i multidisciplinar, amb col•laboració amb el servei de Psiquiatria del CST, a les gestants amb patologia psiquiàtrica prèvia a la gestació, d’aparició durant la gestació i/o en el puerperi.

Incloses en el programa dels metges  residents, es realitzen rotacions externes a l’Hospital de Sant Pau i l’Hospital Clínic per adquirir els coneixements bàsics en tècniques de reproducció assistida i cirurgia oncològica avançada que, per la seva complexitat, no es realitzen al nostre centre. El fet de ser un hospital mitjà (nivell II i 350 llits), facilita la comunicació amb la resta de residents dels diferents serveis, fa que la relació amb l’adjunt i amb el tutor sigui més fàcil i fluida i el converteix en un centre idoni per a la formació de futurs obstetres i ginecòlegs.


 • Programa oficial d’especialitat (POE)

  La Formació Sanitària Especialitzada (FSE) té com a objectiu aconseguir especialistes competents que donin resposta a les necessitats de la societat en l’àmbit de la salut.

  Les competències que ha d’adquirir l’especialista en formació queden reflectides de forma més o menys específica en els POE, que han de ser, per tant, la guia a seguir per les diferents Unitats Docents en la formació del seus residents.

  L’adaptació dels POE a la realitat de cada centre constituirà el Programa o Guia formativa tipus. 

  POE especialista en obstetrícia i ginecologia

  POE especialista en infermeria obstètrico-ginecològica

 • Guia formativa tipus

  La guia formativa està basada en el programa oficial de l’especialitat i suposa una adaptació dels seus punts principals a les característiques de la unitat docent. Els seus objectius són: adaptar el programa oficial al context de la unitat docent, servir de programa formatiu comú per a tots els residents del servei, establir les bases de planificació del programa formatiu al llarg de tota la residència, concretar els principis fonamentals dels processos formatius i servir de guia per a l’elaboració dels plans individuals anuals de cada resident.

  Guia Formativa

 • Protocol de supervisió

  El sistema de formació per residència implica l’assumpció progressiva de responsabilitats i un nivell decreixent de supervisió. A mesura que el resident avança en l’adquisició de les competències previstes en el programa formatiu de l’especialitat, va assolint  el grau de responsabilitat inherent a l’exercici autònom de l’especialitat.

  La supervisió dels residents de primer any serà de presència física (RD 183/2008, de 8 de febrer). A partir del segon any la supervisió serà decreixent fins a la total autonomia en finalitzar la residència.

  Protocol supervisió resident especialista en obstetrícia i ginecologia

 • Programa individual de formació (PIF)

  El Programa individual de formació (PIF) és el document/instrument que recull la planificació temporal de les activitats formatives teorico-pràctiques, que ha de realitzar el resident en cadascun dels períodes formatius al llarg de tota la residència.

  Serveix per organitzar, seqüenciar, graduar i adaptar els aprenentatges a les característiques de cada resident.Permet al tutor tenir una visió de conjunt de totes les activitats de formació en què ha de participar el resident, per facilitar-ne una correcta coordinació i implicació de tots els agents involucrats en el procés.Permet al resident conèixer des del primer moment quines són les activitats en què ha de participar, reduint el nivell d’incertesa, establint i reforçant compromisos docents, organitzant el temps i els recursos de la forma més eficient per tal que sigui conscient del seu propi procés d’aprenentatge.El tutor de la Unitat docent (UD) entregarà el PIF al resident a l’inici de la seva formació juntament amb el Programa oficial de l’especialitat i la guia de la UD.

 • Llibre del resident

  El llibre del resident és un registre individual de les activitats que realitza cada resident durant el seu període formatiu. És l’instrument que evidencia el procès formatiu del resident, al qual s’incorporaran les dades quantitatives i qualitatives que es valoraran a l’avaluació. Ha de ser un instrument d’autoaprenentatge que afavoreixi la reflexió individual i conjunta amb el tutor, a fi i efecte d’assegurar l’adequació de les activitats portades a terme pel resident i fer possible la correcció de dèficits formatius. 

  És propietat del resident, que l’ha d’emplenar amb l’ajuda i la supervisió del tutor. Les dades que contingui estaran subjectes a la legislació vigent sobre protecció de dades personals i secret professional. Té caràcter obligatori (RD 183/2008, de 8 de febrer). La Comissió Nacional de cada especialitat té l’encàrrec d’elaborar-lo. 


DADES DE CONTACTE