Cirurgia general

El servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu (CGAD) de l’Hospital de Terrassa està acreditat per a la formació de residents des de l’any 2003. Durant aquest temps s’han format en ell els especialistes CGAD i també ha tingut i segueix tenint un paper cabdal en la formació de metges interns residents d’altres especialitats com Medicina Familiar i Comunitària, i Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.


Disposa de 40 llits distribuïts en diverses plantes d’ hospitalització convencional i la Unitat d’Hospitalització Penitenciària. Disposa de mòduls de quiròfan convencional per la pràctica de cirurgia oberta i laparoscòpica, i d’altres dedicats a la cirurgia sense ingrés. 

El servei de CGAD és el responsable de donar una atenció integral dels pacients durant l’ingrés hospitalari de la majoria del pacients ingressats a més de donar suport als serveis mèdics i a les diverses especialitats quirúrgiques. Així mateix es dóna cobertura al pacient extern i també a l’ ingressat durant les 24 hores del dia, amb facultatius en formació supervisats per cirurgians de plantilla. 

Els membres de la plantilla estan subdividits en diverses unitats funcionals: Cirurgia bilipancreàtica, Cirurgia de la paret abdominal, Cirurgia del tub digestiu superior i endocrina, Cirurgia del tub digestiu inferior, per les que roten els residents durant diferents fases de la seva formació. D’altra banda, estan establertes rotacions específiques per Urgències, Cures intensives, Urologia, Cirurgia Plàstica, Cirurgia Vascular i Cirurgia Toràcica. També es realitzen rotacions externes de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i transplantament, així com de Cirurgia esofagogàstrica, en centres amb els que existeix col·laboració establerta. D’aquesta manera es garanteix que els residents de CGAD adquireixin una formació àmplia i integral. 

Per tant, l’Hospital Universitari de Terrassa és un centre que afavoreix l’entorn que permet la formació del resident de CGAD de forma que tingui accés a la patologia més habitual i també a la patologia centralitzada en centres d’alta complexitat.


 • Programa oficial d’especialitat (POE)

  La Formació Sanitària Especialitzada (FSE) té com a objectiu aconseguir especialistes competents que donin resposta a les necessitats de la societat en l’àmbit de la salut.

  Les competències que ha d’adquirir l’especialista en formació queden reflectides de forma més o menys específica en els POE, que han de ser, per tant, la guia a seguir per les diferents Unitats Docents en la formació del seus residents.

  L’adaptació dels POE a la realitat de cada centre constituirà el Programa o Guia formativa tipus.

  POE

 • Guia formativa tipus

  La guia formativa està basada en el programa oficial de l’especialitat i suposa una adaptació dels seus punts principals a les característiques de la unitat docent. Els seus objectius són: adaptar el programa oficial al context de la unitat docent, servir de programa formatiu comú per a tots els residents del servei, establir les bases de planificació del programa formatiu al llarg de tota la residència, concretar els principis fonamentals dels processos formatius i servir de guia per a l’elaboració dels plans individuals anuals de cada resident.

  Guia formativa 

 • Protocol de supervisió

  El sistema de formació per residència implica l’assumpció progressiva de responsabilitats i un nivell decreixent de supervisió. A mesura que el resident avança en l’adquisició de les competències previstes en el programa formatiu de l’especialitat, va assolint el grau de responsabilitat inherent a l’exercici autònom de l’especialitat.La supervisió dels residents de primer any serà de presència física (RD 183/2008, de 8 de febrer). A partir del segon any la supervisió serà decreixent fins a la total autonomia en finalitzar la residència.

  Protocol supervisió resident

 • Programa individual de formació (PIF)

  els períodes formatius al llarg de tota la residència.Serveix per organitzar, seqüenciar, graduar i adaptar els aprenentatges a les característiques de cada resident.Permet al tutor tenir una visió de conjunt de totes les activitats de formació en què ha de participar el resident, per facilitar-ne una correcta coordinació i implicació de tots els agents involucrats en el procés.Permet al resident conèixer des del primer moment quines són les activitats en què ha de participar, reduint el nivell d’incertesa, establint i reforçant compromisos docents, i organitzant el temps i els recursos de la forma més eficient per tal que sigui conscient del seu propi procés d’aprenentatge.El tutor de la Unitat docent (UD)  entregarà el PIF al resident a l’inici de la seva formació juntament amb el Programa oficial de l’especialitat i la guia de la UD.

 • Llibre del resident

  El llibre del resident és un registre individual de les activitats que realitza cada resident durant el seu període formatiu. És l’instrument que evidencia el procès formatiu del resident al qua s’incorporaran les dades quantitatives i qualitatives es valoraran a l’avaluació. Ha de ser un instrument d’autoaprenentatge que afavoreixi la reflexió individual i conjunta amb el tutor, a fi i efecte d’assegurar l’adequació de les activitats portades a terme pel resident i fer possible la correcció de dèficits formatius. És propietat del resident, que l’’ha d’emplenar amb l’ajuda i la supervisió del tutor. Les dades que contingui estaran subjectes a la legislació vigent sobre protecció de dades personals i secret professional. Té caràcter obligatori (RD 183/2008, de 8 de febrer). La Comissió Nacional de cada especialitat té l’encàrrec d’elaborar-lo.


DADES DE CONTACTE
 • Cap del Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu (CGAD)

  Dr. P. Palma
  ppalma@cst.cat

  T. 93 731 00 07 ext. 2980

 • Tutora del Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu (CGAD)

  Dra. Yolanda Ribas
  yribas@cst.cat

  T. 93 731 00 07 ext. 2980

 • Tutor del Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu (CGAD)

  Dr. Raúl Mato
  rmato@cst.cat

  T. 93 731 00 07 ext. 2980