Anestesia i reanimació

Des del servei d’Anestesiologia, Reanimació i Dolor de l’Hospital Universitari de Terrassa us volem donar la benvinguda. La nostra Unitat Docent forma residents en Anestesiologia des de l’any 2003, amb la percepció de que aquells residents, en l’actualitat companys adjunts que treballen a diferents llocs del àmbit nacional, reuneixen les qualitats, coneixements i habilitats bàsiques exigibles per qualsevol Societat d’Anestesiologia d’arreu d’aquest país i fins i tot del nostre entorn europeu.


L’Hospital Universitari de Terrassa és un centre de Nivell II capacitat per realitzar intervencions de mitjana i, en alguns casos de patologies concretes, d’alta complexitat; que permet assolir la formació general de l’especialitat d’Anestesiologia amb un grau de supervisió i autonomia que garanteix la vostra formació.

L’àrea quirúrgica del Hospital compta amb 12 quiròfans funcionant tots els dies laborables, a més de dues consultes de valoració preoperatòria, una consulta del dolor diària i una programació estable d’actes anestèsics fora de l’àrea quirúrgica. A més l’àrea obstètrica i de sala de parts que obliguen a donar atenció a l’analgèsia obstètrica.

El nostre compromís amb la formació dels residents és eminentment pràctic i assistencial, de cara a que de la manera més precoç comenceu el vostre entrenament en les habilitats, fàrmacs i procediments propis de l’especialitat. Aquesta vessant pràctica general es veu complementada en la mesura del possible amb la realització de sessions clíniques setmanals al nostre servei, així com el suport teòric que ofereix mensualment la Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (S.C.A.R.T.D.)

Aquells objectius assistencials que no es poden assolir al nostre centre perquè no corresponen al nivell de complexitat de l’Hospital (Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Toràcica, etc…) són assolits mitjançant els convenis establerts amb altres centres propers de manera que es pugui garantir que la vostra formació serà completa i aconseguirà els mínims proposats per la S.C.A.R.T.D. Malgrat l’inconvenient que suposa la necessitat de desplaçar-se a un altre centre i adaptar-se a un altre servei, creiem que és una experiència força enriquidora que permet obrir les vostres possibilitats i coneixements a altres professionals i institucions amb una altra manera de funcionar i des d’una altra perspectiva de treball.

Per tot això, creiem que en la mida del que està al nostre abast, el nostre servei ofereix una formació en les àrees bàsiques de l’especialitat d’Anestesiologia, Reanimació i Dolor suficients per formar especialistes autònoms, professionals i compromesos amb la seva tasca.


 • Programa oficial d’especialitat (POE)

  La Formació Sanitària Especialitzada (FSE) té com a objectiu aconseguir especialistes competents que donin resposta a les necessitats de la societat en l’àmbit de la salut.

  Les competències que ha d’adquirir l’especialista en formació queden reflectides de forma més o menys específica en els POE, que han de ser, per tant, la guia a seguir per les diferents Unitats Docents en la formació del seus residents.

  L’adaptació dels POE a la realitat de cada centre constituirà el Programa o Guia formativa tipus.

  POE

 • Guia formativa tipus

  La guia formativa està basada en el programa oficial de l’especialitat i suposa una adaptació dels seus punts principals a les característiques de la unitat docent. Els seus objectius són: adaptar el programa oficial al context de la unitat docent, servir de programa formatiu comú per a tots els residents del servei, establir les bases de planificació del programa formatiu al llarg de tota la residència, concretar els principis fonamentals dels processos formatius i servir de guia per a l’elaboració dels plans individuals anuals de cada resident.

  Guia formativa

 • Protocol de supervisió

  El sistema de formació per residència implica l’assumpció progressiva de responsabilitats i un nivell decreixent de supervisió. A mesura que el resident avança en l’adquisició de les competències previstes en el programa formatiu de l’especialitat, va assolint  el grau de responsabilitat inherent a l’exercici autònom de l’especialitat.

  La supervisió dels residents de primer any serà de presència física RD 183/2008 . A partir del segon any la supervisió serà decreixent fins a la total autonomia en finalitzar la residència.

  Protocol supervisió resident

 • Programa individual de formació (PIF)

  El Programa individual de formació (PIF) és el document/instrument que recull la planificació temporal de les activitats formatives teorico-pràctiques, que ha de realitzar el resident en cadascun dels períodes formatius al llarg de tota la residència.

  Serveix per organitzar, seqüenciar, graduar i adaptar els aprenentatges a les característiques de cada resident.

  Permet al tutor tenir una visió de conjunt de totes les activitats de formació en què ha de participar el resident, per facilitar-ne una correcta coordinació i implicació de tots els agents involucrats en el procés.

  Permet al resident conèixer des del primer moment quines són les activitats en què ha de participar, reduint el nivell d’incertesa, establint i reforçant compromisos docents, i organitzant el temps i els recursos de la forma més eficient, per tal que sigui conscient del seu propi procés d’aprenentatge.

  El tutor de la Unitat docent (UD)  entregarà el PIF al resident a l’inici de la seva formació juntament amb el Programa oficial de l’especialitat i la guia de la UD.

 • Llibre del resident

  El llibre del resident és un registre individual de les activitats que realitza cada resident durant el seu període formatiu. És l’instrument que evidencia el procés formatiu del resident, al qual s’incorporaran les dades quantitatives i qualitatives que es valoraran a l’avaluació. Ha de ser un instrument d’autoaprenentatge que afavoreixi la reflexió individual i conjunta amb el tutor, a fi i efecte d’assegurar l’adequació de les activitats portades a terme pel resident i fer possible la correcció de dèficits formatius.

  És propietat del resident, que l’ha d’emplenar amb l’ajuda i la supervisió del tutor. Les dades que contingui estaran subjectes a la legislació vigent sobre protecció de dades personals i secret professional.

  Té caràcter obligatori (RD 183/2008, de 8 de febrer). La Comissió Nacional de cada especialitat té l’encàrrec d’elaborar-lo.


DADES DE CONTACTE
 • Cap del Servei d’Anestesiologia, Reanimació i Dolor

  Dr. José Antonio Bernia
  jabernia@cst.cat

 • Secretaria del Servei d’Anestesiologia, Reanimació i Dolor

  Sra. Gemma Gutés
  sanestesiologia@cst.cat

  T. 93 731 00 07 ext. 2210

 • Tutora del Servei d’Anestesiologia, Reanimació i Dolor

  Dra. Maria Martínez
  mmartinezg@cst.cat

 • Tutora del Servei d’Anestesiologia, Reanimació i Dolor

  Dra. Isabel Urrutia
  iurrutia@cst.cat