Medicina interna

El servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari de Terrassa està acreditat per la formació de residents des de fa més de 30 anys. Durant aquest temps s’han format en ell un gran nombre d’especialistes en medicina interna i també ha tingut i segueix tenint un paper cabdal en la formació de metges interns residents d’altres especialitats com Medicina Familiar i Comunitària, Geriatria, Nefrologia, Psiquiatria o Anestesiologia).


Disposa de més 110 llits distribuïts en diverses plantes d’hospitalizació convencional, la Unitat de Geriatria d’Aguts (que es caracteritza pel funcionament multidisciplinar) i la Unitat d’Hospitalització Penitenciària (amb alta prevalença de pacients amb infecció VIH). A més disposa d’una Unitat de Diagnòstic Ràpid que atén més de 450 pacients a l’any. 

El servei de Medicina Interna és el responsable de donar una atenció integral dels pacients durant l’ingrés hospitalari de la majoria del pacients ingressats a més de donar suport als serveis quirúrgics. 

A diferència d’altres centres, l’assistència dels pacients ingressats no està segmentada en subespecialitats mèdiques, sinó que recau majoritàriament en els internistes, la qual cosa permet que durant el seu període de formació, els residents tinguin l’oportunitat d’atendre un gran nombre de pacients i adquirir experiència en un ampli ventall de patologies. Per altra banda, estan establertes rotacions específiques per neurologia, pneumologia, cardiologia, nefrologia, medicina intensiva, digestiu i assistència primària. D’aquesta manera es garanteix que els residents de medicina interna adquireixin una formació àmplia i integral. 

En definitiva, l’Hospital Universitari de Terrassa és un centre idoni per a la formació de futurs internistes.


 • Programa oficial d’especialitat (POE)

  La Formació Sanitària Especialitzada (FSE) té com a objectiu aconseguir especialistes competents que donin resposta a les necessitats de la societat en l’àmbit de la salut.Les competències que ha d’adquirir l’especialista en formació queden reflectides de forma més o menys específica en els POE, que han de ser, per tant, la guia a seguir per les diferents Unitats Docents en la formació del seus residents. L’adaptació dels POE a la realitat de cada centre constituirà el Programa o Guia formativa tipus. 

  POE

 • Guia formativa tipus

  La guia formativa està basada en el programa oficial de l’especialitat i suposa una adaptació dels seus punts principals a les característiques de la UD. Els seus objectius són: adaptar el programa oficial al context de la unitat docent, servir de programa formatiu comú per a tots els residents del servei, establir les bases de planificació del programa formatiu al llarg de tota la residència, concretar els principis fonamentals dels processos formatius i servir de guia per a l’elaboració dels plans individuals anuals de cada resident.

  Guia formativa

 • Protocol de supervisió

  El sistema de formació per residència implica l’assumpció progressiva de responsabilitats i un nivell decreixent de supervisió. A mesura que el resident avança en l’adquisició de les competències previstes en el programa formatiu de l’especialitat, va assolint el grau de responsabilitat inherent a l’exercici autònom de l’especialitat.La supervisió dels residents de primer any serà de presència física (RD 183/2008, de 8 de febrer). A partir del segon any la supervisió serà decreixent fins a la total autonomia en finalitzar la residència.

  Protocol supervisió resident

 • Programa individual de formació (PIF)

  El Programa individual de formació (PIF) és el document/instrument que recull la planificació temporal de les activitats formatives teorico-pràctiques, que ha de realitzar el resident en cadascun dels períodes formatius al llarg de tota la residència.Serveix per organitzar, seqüenciar, graduar i adaptar els aprenentatges a les característiques de cada resident.Permet al tutor tenir una visió de conjunt de totes les activitats de formació en què ha de participar el resident, per facilitar-ne una correcta coordinació i implicació de tots els agents involucrats en el procés.

  Permet al resident conèixer des del primer moment quines són les activitats en què ha de participar, reduint el nivell d’incertesa, establint i reforçant compromisos docents, i organitzant el temps i els recursos de la forma més eficient per tal de ser conscient del seu propi procés d’aprenentatge.

  El tutor de la Unitat docent (UD) La UD  entregarà el PIF al resident a l’inici de la seva formació juntament amb el Programa oficial de l’especialitat i la guia de la UD. 

 • Llibre del resident

  El llibre del resident és un registre individual de les activitats que realitza cada resident durant el seu període formatiu. És l’instrument que evidencia el procès formatiu del resident, al qual s’incorporaran les dades quantitatives i qualitatives que es valoraran a l’avaluació. Ha de ser un instrument d’autoaprenentatge que afavoreixi la reflexió individual i conjunta amb el tutor, a fi i efecte d’assegurar l’adequació de les activitats portades a terme pel resident i fer possible la correcció de dèficits formatius.

  És propietat del resident, que l’ha d’emplenar amb l’ajuda i la supervisió del tutor. Les dades que contingui estaran subjectes a la legislació vigent sobre protecció de dades personals i secret professional.Té caràcter obligatori (RD 183/2008, de 8 de febrer). La Comissió Nacional de cada especialitat té l’encàrrec d’elaborar-lo.


DADES DE CONTACTE
 • Tutor del servei de Medicina Interna

  Dr. Antoni Colomé
  acolome@cst.cat

  T. 93 783 94 88

 • Tutor del servei de Medicina Interna

  Dr. Daniel Iglesias
  diglesias@cst.cat

  T. 93 783 94 88

 • Tutora del servei de Medicina Interna

  Dra. Àngels Pedragosa
  apedragosa@cst.cat

  T. 93 783 94 88