Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

El Servei  de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia està acreditat per la formació de dos residents per any i per la formació de Grau amb l’assignatura de Practica clínica de 6è Medicina.Està format actualment  per  18  metges adjunts,  6 metges adjunts d’urgències de Traumatologia i 8 metges residents.


La unitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia està ubicada a la planta 10 del hospital. Compte amb 30 habitacions de les que la majoria són dobles. Té una Unitat de Geriatria d’aguts a la 6è planta on ingressen les fractures de fèmur  i els traumàtics a partir dels 75 anys.

El Servei esta organitzat per unitats: Unitat de Genoll, Unitat de Colze i la Mà, Unitat de Maluc, Unitat del peu-turmell, Unitat de l’Espatlla, Unitat del Raquis, Unitat d’Ortopèdia infantil, Unitat de Patologia tumoral i sèptica.Cada unitat disposa de la seva consulta externa, amb l’atenció diària d’unes 50 primeres visites i de 125 segones per dia globalment.

Els quiròfans estan a la segona i tercera planta, cada dia  disposem de 3 quiròfans per intervenir malalts de patologia programada i urgent.

El nostre centre també disposa d’una unitat de cirurgia major ambulatòria, El servei d’urgències del hospital  esta integrat dintre del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya  ( SEM 112) i te una UCI mòbil amb metge e infermera.

La guàrdia del servei de COT està formada per dos metges adjunts i un metge resident, a més dels metges de família que s’afegeixen. Treballem a les dependencies específiques de Traumatologia ubicades dins del complex del servei d’urgències, amb boxes específics, sala de guixos, cures,  box de politraumàtics,  amb  un quiròfan d’urgències obert les 24 h així com  la UCI del hospital a la segona planta just al costat dels quiròfans.L’activitat docent del servei :

 • Sessió de pas de guàrdia: diària de 8 a 8.30h.
 • Sessió Clínic-radiològica: dilluns, dimecres, divendres de 8.30 a 9h.
 • Sessió Quirúrgica: dimarts i dijous de 8.30 a 9h.
 • Sessió Seminari de residents: dimecres de 15.30 a 16.15h.
 • Sessió Bibliogràfica: un cop al mes.

 • Programa oficial d’especialitat (POE)

  La Formació Sanitària Especialitzada (FSE) té com a objectiu aconseguir especialistes competents que donin resposta a les necessitats de la societat en l’àmbit de la salut.

  Les competències que ha d’adquirir l’especialista en formació queden reflectides de forma més o menys específica en els  POE, que han de ser, per tant, la guia a seguir per les diferents Unitats Docents en la formació del seus residents. L’adaptació dels POE a la realitat de cada centre constituirà el Programa o Guia formativa tipus. 

  POE

 • Guia formativa tipus

  La guia formativa està basada en el programa oficial de l’especialitat i suposa una adaptació dels seus punts principals a les característiques de la UD. Els seus objectius són: adaptar el programa oficial al context de la unitat docent, servir de programa formatiu comú per a tots els residents del servei, establir les bases de planificació del programa formatiu al llarg de tota la residència, concretar els principis fonamentals dels processos formatius i servir de guia per a l’elaboració dels plans individuals anuals de cada resident.

  Guia formativa

 • Protocol de supervisió

  El sistema de formació per residència implica l’assumpció progressiva de responsabilitats i un nivell decreixent de supervisió. A mesura que el resident avança en l’adquisició de les competències previstes en el programa formatiu de l’especialitat, va assolint el grau de responsabilitat inherent a l’exercici autònom de l’especialitat.

  La supervisió dels residents de primer any serà de presència física (RD 183/2008, de 8 de febrer). A partir del segon any la supervisió serà decreixent fins a la total autonomia en finalitzar la residència.

  Protocol supervisió resident

 • Programa individual de formació (PIF)

  El Programa individual de formació (PIF) és el document/instrument que recull la planificació temporal de les activitats formatives teorico-pràctiques, que ha de realitzar el resident en cadascun dels períodes formatius al llarg de tota la residència.

  Serveix per organitzar, seqüenciar, graduar i adaptar els aprenentatges a les característiques de cada resident.Permet al tutor tenir una visió de conjunt de totes les activitats de formació en què ha de participar el resident, per facilitar-ne una correcta coordinació i implicació de tots els agents involucrats en el procés.Permet al resident conèixer des del primer moment quines són les activitats en què ha de participar, reduint el nivell d’incertesa, establint i reforçant compromisos docents, organitzant el temps i els recursos de la forma més eficient per tal que sigui conscient del seu propi procés d’aprenentatge.El tutor de la Unitat docent (UD) entregarà el PIF al resident a l’inici de la seva formació juntament amb el Programa oficial de l’especialitat i la guia de la UD.

 • Llibre del resident

  El llibre del resident és un registre individual de les activitats que realitza cada resident durant el seu període formatiu. És l’instrument que evidencia el procès formatiu del resident, al qual s’’incorporaran les dades quantitatives i qualitatives que es valoraran a l’avaluació. Ha de ser un instrument d’autoaprenentatge que afavoreixi la reflexió individual i conjunta amb el tutor, a fi i efecte d’assegurar l’adequació de les activitats portades a terme pel resident i fer possible la correcció de dèficits formatius.

  És propietat del resident, que l’ha d’emplenar amb l’ajuda i la supervisió del tutor. Les dades que contingui estaran subjectes a la legislació vigent sobre protecció de dades personals i secret professional. Té caràcter obligatori (RD 183/2008, de 8 de febrer). La Comissió Nacional de cada especialitat té l’encàrrec d’elaborar-lo.


DADES DE CONTACTE
 • Cap de Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

  Dr. Emilio Cañete
  ecanete@cst.cat

  T. 93 731 00 07 ext. 1050

 • Tutor de Residents de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

  Dr. J Gasch
  jgasch@cst.cat

  T. 93 731 00 07 ext. 1080

 • Tutora de Residents de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

  Dra. A. Martínez
  amartinezr@cst.cat

  T. 93 731 00 07 ext. 1080