Infermeria de Pediatria

El Servei de Pediatria es va acreditar com a Unitat Docent en el 1977 a l’antic  Hospital St. Llàtzer. Posteriorment, l’any 1995, el  Consorci Sanitari de Terrassa es va acreditar com a unitat docent oferint inicialment una plaça de Metge Intern Resident (MIR) en Pediatria per any i a partir de l’any 2007 dos residents per any. Des de l’any 2021 hem estat també acreditats com a Unitat Docent Multiprofessional de Pediatria amb l’acreditació per formar dos residents d’infermeria especialistes en Pediatria. El servei està format per un equip de professionals joves en què el rigor, l‘esperit docent, l’ètica, el respecte, el treball en Equip i l’activitat multidisciplinària són valors i principis bàsics.


La Pediatria és una Especialitat que es caracteritza per tenir una visió global i integral del pacient, i del seu entorn. La transversalitat, la coordinació entre nivells assistencials i la garantia de la continuïtat assistencial són característiques imprescindibles per poder-la desenvolupar. El Consorci Sanitari de Terrassa és una Organització Sanitària Integral (OSI) és a dir , organització amb tots els nivells Assistencials (Atenció Primària, Hospital d’ Aguts i Consultes Externes d’ Atenció Especialitzada) que valora la Pediatria, des de la fase prenatal fins als 18 anys, com una Especialitat de gran futur amb un llarg recorregut per dur a terme.

És una formació completa que té en compte tots els aspectes claus de l’especialitat. Assegura la formació externa d’aquells aspectes que no poden acomplir-se adequadament al nostre centre com, per exemple, la rotació per Unitats de Cures Intensives pediàtriques i neonatals que els residents realitzen o amplien en hospitals terciaris de referència.

La Unitat Docent Multiprofessional, conjuntament amb l’ Àrea de Coneixement i Docència, vetllen pel compliment del vostre projecte formatiu garantint el Programa marcat per al “Plan Nacional de Especialidades”. Estan previstes rotacions pels diferents serveis assistencials i per tots els dispositius de Pediatria. Tanmateix, des de la mateixa Unitat Docent i des de l‘Àrea del Coneixement i Docència s’impulsen línies d’ investigació i de recerca.

A continuació trobaràs de forma més detallada com es desenvolupen els anys de formació en Pediatria en el Consorci Sanitari de Terrassa. Us animem a compartir la vostra experiència professional amb els nostres equips.


 • Programa oficial d’especialitat (POE)

  La Formació Sanitària Especialitzada (FSE) té com a objectiu aconseguir especialistes competents que donin resposta a les necessitats de la societat en l’àmbit de la salut.

  Les competències que ha d’adquirir l’especialista en formació queden reflectides de forma més o menys específica en els POE, que han de ser, per tant, la guia a seguir per les diferents Unitats Docents en la formació del seus residents. L’adaptació dels POE a la realitat de cada centre constituirà el Programa o Guia formativa tipus.

  POE

 • Guia formativa tipus

  La guia formativa està basada en el programa oficial de l’especialitat i suposa una adaptació dels seus punts principals a les característiques de la UD. Els seus objectius són: adaptar el programa oficial al context de la unitat docent, servir de programa formatiu comú per a tots els residents del servei, establir les bases de planificació del programa formatiu al llarg de tota la residència, concretar els principis fonamentals dels processos formatius i servir de guia per a l’elaboració dels plans individuals anuals de cada resident.

  Guia formativa 

 • Protocol de supervisió

  El sistema de formació per residència implica l’assumpció progressiva de responsabilitats i un nivell decreixent de supervisió. A mesura que el resident avança en l’adquisició de les competències previstes en el programa formatiu de l’especialitat, va assolint  el grau de responsabilitat inherent a l’exercici autònom de l’especialitat.

  La supervisió dels residents de primer any serà de presència física (RD 183/2008, de 8 de febrer). A partir del segon any la supervisió serà decreixent fins a la total autonomia en finalitzar la residència.

  Protocol supervisió resident

 • Programa individual de formació (PIF)

  El Programa individual de formació (PIF) és el document/instrument que recull la planificació temporal de les activitats formatives teorico-pràctiques, que ha de realitzar el resident en cadascun dels períodes formatius al llarg de tota la residència.

  Serveix per organitzar, seqüenciar, graduar i adaptar els aprenentatges a les característiques de cada resident.Permet al tutor tenir una visió de conjunt de totes les activitats de formació en què ha de participar el resident, per facilitar-ne una correcta coordinació i implicació de tots els agents involucrats en el procés.

  Permet al resident conèixer des del primer moment quines són les activitats en què ha de participar, reduint el nivell d’incertesa, establint i reforçant compromisos docents, organitzant el temps i els recursos de la forma més eficient per tal que sigui conscient del seu propi procés d’aprenentatge.

  El tutor de la Unitat docent (UD)  entregarà el PIF al resident a l’inici de la seva formació juntament amb el Programa oficial de l’especialitat i la guia de la UD.

 • Llibre del resident

  El llibre del resident és un registre individual de les activitats que realitza cada resident durant el seu període formatiu. És l’instrument que evidencia el procès formatiu del resident, al qual s’incorporaran les dades quantitatives i qualitatives que es valoraran a l’avaluació. Ha de ser un instrument d’autoaprenentatge que afavoreixi la reflexió individual i conjunta amb el tutor, a fi i efecte d’assegurar l’adequació de les activitats portades a terme pel resident i fer possible la correcció de dèficits formatius.

  És propietat del resident, que l’ha d’emplenar amb l’ajuda i la supervisió del tutor. Les dades que contingui estaran subjectes a la legislació vigent sobre protecció de dades personals i secret professional. Té caràcter obligatori (RD 183/2008, de 8 de febrer). La Comissió Nacional de cada especialitat té l’encàrrec d’elaborar-lo.


DADES DE CONTACTE
 • Cap del Servei de Pediatria

  Dr. Abel Martínez Mejias
  amartinez@cst.cat

 • Tutors responsables

  Ana Mª Romero Mármol
  aromerom@cst.cat

   

 • Secretaria

  Sra. Yolanda Martinez

  T. 93 731 81 19