Nefrologia

Des del servei de Nefrologia de l’Hospital Universitari de Terrassa té la qualificació docent per l’aplicació del Programa de Formació MIR de l’especialitat des de l’any 2005. És un Servei amb experiència en la formació de residents tant de nefrologia com d’altres especialitats (Medicina Interna, Anestesiologia i Medicina de Família i Comunitària). El Servei de Nefrologia de l’Hospital Universitari de Terrassa, està comprès per un equip jove i entusiasta en la docència i l’assistència, en el qual s’estimula la participació del resident en la seva pròpia formació, es fomenta el seguiment de diferents cursos de formació, tant dins del propi hospital com externs, així com l’elaboració de protocols, disseny d’estudis clínics, participació i presentació en diferents congressos de l’especialitat i es fomenta la participació i discussió del resident en les diferents sessions del Servei.


Durant els quatre anys de Formació es garantitza una bona formació i rodatge per diferents àrees de medicina interna, incloent rotacions específiques per urgències, cardiologia i endocrinologia durant el primer cicle de formació, així com una rotació específica pel Servei de diagnòstic per la imatge donats el requeriments de coneixement de les diferents exploracions complementàries radiològiques en la nostra especialitat.

La progressiva prevalença de pacient d’edat avançada tant en la població general, com més específicament en portadors de malaltia renal crònica, així com l’envelliment de pacient en tractament substitutiu renal, recomana un millor coneixement del pacient geriàtric i les seves síndromes, doncs cada vegada és més elevada l’edat d’aquest pacients en les nostres consultes. És per això que s’afegeix en la formació del resident una rotació específica per la Unitat Geriàtrica d’Aguts durant la primera fase del cicle formatiu i una altra per la Unitat de Cures Pal·liatives en el darrer any de la residència.

El segon cicle Formatiu va més encaminat a l’aprenentatge i maneig del pacient Nefrològic en tots els seus aspectes: malaltia renal crònica com a causa i conseqüència de patologies cardiovasculars, estudi i maneig de la HTA, diagnòstic i tractament del fracàs renal agut i malaltia renal crònica, prevenció de la progressió de la malaltia renal crònica, patologies renals primàries i histologia renal, afectació renal de malalties sistèmiques i endocrinològiques, complicacions de la malaltia renal crònica, valoració i seguiment de la malaltia renal crònica avançada (prediàlisi) i diferents teràpies substitutives renals (hemodiàlisi, diàlisi peritoneal i transplantament renal).

Durant tot el període de formació es realitza un seguiment detallat de l’evolució del Resident, fet que permet garantir una Formació de qualitat que el capacita per la seva posterior entrada en el món laboral.


 • Programa oficial d’especialitat (POE)

  La Formació Sanitària Especialitzada (FSE) té com a objectiu aconseguir especialistes competents que donin resposta a les necessitats de la societat en l’àmbit de la salut.

  Les competències que ha d’adquirir l’especialista en formació queden reflectides de forma més o menys específica en els POE, que han de ser, per tant, la guia a seguir per les diferents Unitats Docent en la formació del seus residents. L’adaptació dels POE a la realitat de cada centre constituirà el Programa o Guia formativa tipus. 

  POE

 • Guia formativa tipus

  La guia formativa està basada en el programa oficial de l’especialitat i suposa una adaptació dels seus punts principals a les característiques de la UD. Els seus objectius són: adaptar el programa oficial al context de la unitat docent, servir de programa formatiu comú per a tots els residents del servei, establir les bases de planificació del programa formatiu al llarg de tota la residència, concretar els principis fonamentals dels processos formatius i servir de guia per a l’elaboració dels plans individuals anuals de cada resident.

  Guia formativa

 • Protocol de supervisió

  El sistema de formació per residència implica l’assumpció progressiva de responsabilitats i un nivell decreixent de supervisió. A mesura que el resident avança en l’adquisició de les competències previstes en el programa formatiu de l’especialitat, va assolint el grau de responsabilitat inherent a l’exercici autònom de l’especialitat.

  La supervisió dels residents de primer any serà de presència física (RD 183/2008, de 8 de febrer). A partir del segon any la supervisió serà decreixent fins a la total autonomia en finalitzar la residència.

  Protocol supervisió resident

 • Programa individual de formació (PIF)

  El Programa individual de formació (PIF) és el document/instrument que recull la planificació temporal de les activitats formatives teorico-pràctiques, que ha de realitzar el resident en cadascun dels períodes formatius al llarg de tota la residència.

  Serveix per organitzar, seqüenciar, graduar i adaptar els aprenentatges a les característiques de cada resident.Permet al tutor tenir una visió de conjunt de totes les activitats de formació en què ha de participar el resident, per facilitar-ne una correcta coordinació i implicació de tots els agents involucrats en el procés.

  Permet al resident conèixer des del primer moment quines són les activitats en què ha de participar, reduint el nivell d’incertesa, establint i reforçant compromisos docents, i organitzant el temps i els recursos de la forma més eficient per tal que sigui conscient del seu propi procés d’aprenentatge.

  El tutor de la Unitat docent (UD) entregarà el PIF al resident a l’inici de la seva formació juntament amb el Programa oficial de l’especialitat i la guia de la UD.

 • Llibre del resident

  El llibre del resident és un registre individual de les activitats que realitza cada resident durant el seu període formatiu. És l’instrument que evidencia el procès formatiu del resident, al qual s’incorporaran les dades quantitatives i qualitatives que es valoraran a l’avaluació. Ha de ser un instrument d’autoaprenentatge que afavoreixi la reflexió individual i conjunta amb el tutor, a fi i efecte d’assegurar l’adequació de les activitats portades a terme pel resident i fer possible la correcció de dèficits formatius.

  És propietat del resident, que l’ha d’emplenar amb l’ajuda i la supervisió del tutor. Les dades que contingui estaran subjectes a la legislació vigent sobre protecció de dades personals i secret professional.Té caràcter obligatori (RD 183/2008, de 8 de febrer). La Comissió Nacional de cada especialitat té l’encàrrec d’elaborar-lo.


DADES DE CONTACTE
 • Secretaria de Nefrologia/Diàlisi

  T. 93 700 36 07 (directe)

 • Tutora

  Anna Saurina Solé
  asaurina@cst.cat